TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

atmosfera

Okeanyň temperaturasy 2021-nji ýylda rekord derejä ýetdi

Ata Watan Eserleri
Täze habara görä, adamlar atmosfera zyňan parnik gazlarynyň köp bolmagy sebäpli 2021-nji ýylda umman suwlary taryhdaky iň ýokary temperatura ýetdi. Gözlegçileriň aýtmagyna görä, 1958-nji ýyldan...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

Benzinli awtoulaglaryň satylmagyny gadagan edip biler   

Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi, benzin we dizel bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny gadagan etmekçi bolýar. 2030-njy ýyllaryň ortalarynda Ýaponiýanyň bazarlarynda benzin we dizel hereketlendirijili ...

BAE-niň nobatdaky missiýasy nirä?

Birleşen Arap Emirlikleriň Premýer-ministri Muhammed ben Raşid Al Maktum özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky sahypasynda, Birleşen Arap Emirlikleriň Aýa gözleg maksatnamasynyň başlandygyny habar berdi. Emirlikler tarapyndan...

Gün energiýasy babatynda Türkmenistanyň mümkinçilikleri uly

Ata Watan Eserleri
Gün energiýasyndan peýdalanmakda Türkmenistanda örän uly mümkinçilik bar. Çünki Türkmenistanda ýylyň 365 gününiň 300-den gowragy güneşli bolup, gije bilen gündiziň ýagty wagty 12 — 14 sagada...