TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gyş pasly

Pasyllaryň reňkleri

Ata Watan Eserleri
Her möwsümiň reňkiniň bolşy ýaly, şahsy durmuşymyzyňam hem reňki bar. Gündelik eşikde, häzirki duýgy ýagdaýymyzy görkezýän we akyl ýagdaýymyzy, şeýle hem möwsümleýin reňk isleglerini görkezýän...

Gyşda sagdyn bolaýyn diýseňiz!

Ynsanyň elde edip biljek iň uly baýlygy saglygydyr. Şonuň üçin hem saglygymyzy goramalydyrys. Munuň üçin bolsa lukmanlar ýönekeý emma, örän wajyp birnäçe maslahatlary berýärler. Lukmanlaryň...

Gar hakynda täsin maglumat

Gyş paslynyň gelmegi bilen her bir adam uly ýa-da kiçiligine garamazdan tebigatyň ak dona büreneni görmek isleýär. Ýöne, tebigaty ak dan büreýän garjagazlar hakynda bolsa...

“Gyşyň güni kyrk tüýsli” diýleni boldy

Ata Watan Eserleri
Gyş paslynyň tamamlanýan günleri ildeşlerimize garaşylmadyk gar sowgadyny getirdi. Bu hem ata-babalarymyzyň aýdyp geçişi ýaly, «Gyşyň güni kyrk tüýsli, kyrkysy-da gylyksyz» diýleni boldy. Birnäçe gün...

Sürüjiler we pyýadalar üçin sms-habarnamasy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik gullugy “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryna şeýle hem sürüjilerine we pyýadalaryna ýol hereketinde ünsli bolmak...

Gyş paslynyň çilleleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenleriň milli senenamasyna nazar aýlasaň, ata-babalarymyzyň gyş paslyny dört bölege bölendigini görmek bolýar. 22-nji noýabrda başlanýan garagyş öz ornuny 7-nji dekabrda uly çillä berýär. 8-nji...

Ömrümizde bir gezek bolup geçer

Ata Watan Eserleri
21-nji dekabrda astronomlar we ýyldyzly asmany söýýänler seýrek bir waka tomaşa edip bilerler. Şol günde astronomlar Saturn bilen Ýupiter planetalaryň beýik birleşmesini görerler. Owadan pursatlar...

Gyş paslynda geýinmegiň düzgünleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi gyş paslynyň dowam edýän günlerinde daşaryk çykylanda geýinmegiň düzgünleri barada ilatymyzy sms-habarnamasy arkaly habarly edýär. Bu babatda ýaýradylan...