TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iphone

Eplenýän iPhone öndüriler

Eplenýän telefonlaryň bazary örän täze bolsa-da, şu wagtdan dünýä belli uly telefon firmalarynyň bäsdeşlik etjek meýdanyna öwrülmeklik üçin ynamly ädimler bilen öňe barýar. Eplenýän akylly...

“Apple”-iň eplenýän telefony

Häzirki wagtda dünýäde tehnologiýa pudagyna köp üns berilýär. Her gün diýen ýaly, adamlary geň galdyryjy tehnologiýalar peýda bolýar. Birnäçe ýyllar mundan ozal, eplenýän telefonlar ulanyşa...

“Apple”-iň ulaglaryny hem görmek bolar

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli “Apple” kompaniýasy “iPhone”, “iPad” we “iMac” ýaly smartfondyr kompýuterleri satmakdan başga-da, öz önümleriniň gerimini has-da köpeltmek isleýär. Dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň biri bolan...

“Apple” kompaniýasynyň täze gulaklygy

Köplenç türgenler we oýunçylar tarapyndan ulanylýan aýlawly gulaklyklar, soňky döwürde gaty meşhur boldy. “Apple” kompaniýasy özüniň şeýle görnüşli gulaklygyny çykarjakdygy barada habar beripdi. Şonuň bilen...

“Apple Watch” sagady üçin täze kemer döredildi

“Wristcam” kompaniýasy Apple Watch sagatlary üçin ýörite ele dakylýan kemer döretdi. Bu kemeriň beýlekilerde tapawudy, onda Full HD wideo we 4K durulykda düşürip boljak 8...

Meşhur “Apple” kompaniýasy : barada bilýärdiňizmi?

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasy 1976-njy ýylyň 1-nji aprelinde döredilip, baş edarasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Kupertino şäherinde ýerleşýär. “Apple” kompaniýasy sarp ediş elektronikasyny, kompýuter programma üpjünçiligini we onlaýn...

Eplenýän telefonlar

Dünýäniň ägirt uly “Samsung” we “Huawei” kompaniýalar, eplenýän telefonlary öndürildiler, indi bolsa dünýä belli “Apple” kompaniýasy hem eplenýän telefonyny çykarmak isleýär, emma bular ýaly telefonyň...

“Apple”-iň Hindistandaky onlaýn dükany

“Apple” kompaniýasy eýýäm 20 ýyldan gowrak Hindistanda hereket edýär. “Apple” dünýädäki iň uly ykdysadyýetli ýurtlaryň biri üçin meýilnamalarynda möhüm sepgit bolup, ýurtda onlaýn dükanyny açdy....

Ilkinji onlaýn söwda dükany işe başlady

Ata Watan Eserleri
“Apple” -iň Hindistandaky ilkinji onlaýn dükany şu gün öz işine başlady. Bu barada köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde göni ýaýlymda habar berildi. Bu onlaýn bölek satuw...

Hytaýda “iPhone” telefonlaryň satuwy dikeldilýär

Ata Watan Eserleri
“Reuters” habarlar gullugynyň habaryna görä, “Apple” kompaniýasy mart aýynda Hytaýa takmynan 2,5 million “iPhone” telefonlaryny iberdi. Bu görkeziji fewral aýyndan 5 esse köpdür. Bu hem...