TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Atavatan Türkmenistan

Türkmenistan-Türkiýe uçuşlary haçan başlaýar

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň beýleki ýurtlaryna, şol sanda Türkmenistan bilen Türkiýe arasyndaky uçar gatnawlarynyň birnäçe aý öň togtadylandygy hemmämize mälimdir. Türkiýäniň beýleki ýurtlara ýagny, halkara uçuşlaryň başlandygyny göz...

Türkmen-eýran serhedinde täze awtomobil köprüsi açyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda türkmen-eýran serhediniň çägindäki «Sarahs-Sarahs» gözegçilik-geçiriş nokadynda Tejen derýasynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşlary...

Aziýanyň futbol ýaryşlarynyň bijeleri

Dünýäde emele gelen koronawirus ýokanjy sebäpli togtadylan sport ýaryşlary täzeden güýç alyp ugrady. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň habar bermegine görä, öňümizdäki hepde AFK U-19 hem-de AFK...

MA5+Russiýa formatynda hyzmatdaşlyk duşuşygy

2020-nji ýylyň 21-nji maýynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, şol sanda Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň...

“LG” kompaniýasynyň akylly telefony

Ata Watan Eserleri
“LG” kompaniýasy täze “LG Q61” atly akylly telefonyny alyjylara hödürleýär. 4 sany yzky kamerany özünde jemleýän bu akylly telefon amatly bahadan ulanyjylara ýetiriler. Bu akylly...

21-nji maý Halkara çaý güni

Çaý — dünýäde iň köp içilýän içgileriň biri. Onuň biziň saglygymyza ýetirýän täsiri hem uludyr. Çaý adamy suwsuzlykdan gandyryp, bedenimize oňyn täsirini ýetirýär. BMG-niň senenamasynda...

Ýapon kompaniýasyndan Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklipleri

Energetika ministrliginde Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» kompaniýasynyň wekilleri bilen wideomaslahat görnüşdäki duşuşyk geçirildi. Onda garalan meseleleriň hatarynda ykdysady taslamalar babatda özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek we onuň...

Goşulyşmazlyk Hereketiniň saglyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde Goşulyşmazlyk Hereketine agza ýurtlarynyň Saglygy goraýyş ministrleriniň täze koronawirus ýokanjynyň meseleleri boýunça onlaýn duşuşygy...