Tag : Atavatan Türkmenistan

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistan-Türkiýe uçuşlary haçan başlaýar

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň beýleki ýurtlaryna, şol sanda Türkmenistan bilen Türkiýe arasyndaky uçar gatnawlarynyň birnäçe aý öň togtadylandygy hemmämize mälimdir. Türkiýäniň beýleki ýurtlara ýagny, halkara uçuşlaryň başlandygyny göz...
DÜNÝÄ

Türkmen-eýran serhedinde täze awtomobil köprüsi açyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda türkmen-eýran serhediniň çägindäki «Sarahs-Sarahs» gözegçilik-geçiriş nokadynda Tejen derýasynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşlary...
SPORT

Aziýanyň futbol ýaryşlarynyň bijeleri

Dünýäde emele gelen koronawirus ýokanjy sebäpli togtadylan sport ýaryşlary täzeden güýç alyp ugrady. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň habar bermegine görä, öňümizdäki hepde AFK U-19 hem-de AFK...
JEMGYÝET

MA5+Russiýa formatynda hyzmatdaşlyk duşuşygy

2020-nji ýylyň 21-nji maýynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, şol sanda Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň...
TEHNOLOGIÝA

“LG” kompaniýasynyň akylly telefony

Ata Watan Eserleri
“LG” kompaniýasy täze “LG Q61” atly akylly telefonyny alyjylara hödürleýär. 4 sany yzky kamerany özünde jemleýän bu akylly telefon amatly bahadan ulanyjylara ýetiriler. Bu akylly...
DÜNÝÄ

21-nji maý Halkara çaý güni

Çaý — dünýäde iň köp içilýän içgileriň biri. Onuň biziň saglygymyza ýetirýän täsiri hem uludyr. Çaý adamy suwsuzlykdan gandyryp, bedenimize oňyn täsirini ýetirýär. BMG-niň senenamasynda...
DÜNÝÄ

Ýapon kompaniýasyndan Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklipleri

Energetika ministrliginde Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» kompaniýasynyň wekilleri bilen wideomaslahat görnüşdäki duşuşyk geçirildi. Onda garalan meseleleriň hatarynda ykdysady taslamalar babatda özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek we onuň...
JEMGYÝET

Goşulyşmazlyk Hereketiniň saglyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde Goşulyşmazlyk Hereketine agza ýurtlarynyň Saglygy goraýyş ministrleriniň täze koronawirus ýokanjynyň meseleleri boýunça onlaýn duşuşygy...
JEMGYÝET

Türkmenistan bilen Şweýsariýanyň arasyndaky geňeşmeler

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň we Şweýsariýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda onlaýn-geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew baştutanlyk etdi. Şweýsar wekiliýetine...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň we Kanadanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Kanadanyň Daşary işler ministri Fransua-Filipp Şampan bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar COVID-19...
JEMGYÝET

Türkmen-italýan hyzmatdaşlygynyň täze derejesi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Italýan Respublikasynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary Manlio Di Stefano bilen wideokonferensiýa görnüşinde gepleşikleri...
SPORT

Martines Belgiýada galdy

Belgiýa futbol boýunça milli ýygyndysynyñ baş tälimçisi Roberto Martinesiň şertnamasynyň möhleti uzadyldy. 46 ýaşly ispaniýaly Martinesiň şertnamasyny 2022-nji ýyla çenli uzaltmak kararyna gelindi. Roberto Martines...
JEMGYÝET

5 million gorly kitaphana sanlylaşdyrylýar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Sanly ulgam» syýasaty barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň baş kitaphanasy bolan Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hem bu ugurda degişli işler amala...
TEHNOLOGIÝA

5G tizliginde rekord

Finlýandiýanyň “Nokia” kompaniýasy ykjam aragatnaşygyň täze nesli bolan 5G ulgamynda täze tizlik rekordyna eýe boldy. Bu kompaniýa ABŞ-nyň Tehas ştatynyň Dallas şäherinde geçiren synagy bilen...
JEMGYÝET

Awiasiýa pudagynyň ýitgisi 314 milliard dollar

Ata Watan Eserleri
Seljerme, salgyt we maslahat hyzmatlaryny berýän “KPMG Türkiye” edarasy koronawirus ýokanjynyň logistika ulgamyna ýetirýän täsiri barada maglumat taýýarlady. Bu edaranyň ýük gatnawy pudagynyň ýolbaşçylaryndan Ýawuz...
DÜNÝÄ

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiği bilen hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi. Onlaýn görnüşde geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we...
JEMGYÝET

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda BMG-nyň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) wekilleriniň gatnaşmagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Wideoşekilli...