TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport

Ylym-bilim, saglyk, sport boýunça täze wise-premýer bellendi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň 6 aýynyň netijelerine seredildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...

Aşgabatda güýz aýynda lukmançylyk senagatynyň sergisi guralar

2022-nji ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe saglyk, bilim we sport» ady bilen halkara sergi hem maslahat geçiriler. Ol...

Ministrler Kabinetiniň täze düzüminiň agzalarynyň terjimehallary

Ata Watan Eserleri
Muhammetguly Atamuhammedowiç MUHAMMEDOW 1981-nji ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäherinde doguldy. Ýokary bilimli. 2003-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Gazi uniwersitetini ykdysatçy-dolandyryjy hünäri boýunça tamamlady. 2004...

Muhammet Alyny ýatlap

Ata Watan Eserleri
Meşhur boksçy, sport dünýäsinde iň beýigi hökmünde tanalýan we ömrüni jynsparazlyga garşy göreşe bagyş eden Muhammet Aly 80 ýaşynda ýatlanýar.1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ABŞ-nyň Kentukki...

CIES dünýäniň iň gymmat ýaş futbolçysyny kesgitledi

Halkara sport işleri merkezi (CIES) futbolçylaryň häzirki bahalarynyň sanawyny täzeledi. Sanawyň iň ýokarky basgançagyna 166 million ýewrolyk baha bilen «Real Madridiň» braziliýaly ýyldyzy Winsius Junior...

Messi koronawirusdan gutuldy

Bedeninde koronawirus keseliniň alamatlary anyklanan, şol sebäpli hem soňky günlerde Argentinada galmaly bolan Messi Pariž şäherine gaýdyp geldi. Şu möwsümiň başynda PSŽ-ä geçen, ýöne heniz-ä...

«Beşiktaş» ― Türkiýäniň naýbaşysy

«Beşiktaş» «Antalýaspory» 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde ýeňip, Türkiýäniň Naýbaşy kubogynyň eýesi boldy. Şeýlelikde, topar taryhynda ilkinji gezek täze bir üstünligi gazandy. Has takygy, Sergen...

Ajun Ylyjaly täze toparynda ilkinji transferi amala aşyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň «Spor Toto 1-nji ligasynyň» wekili «Bursasporuň» ýakynda düzümden aýrylan kapitany Emirhan Aýdogan topar bilen hoşlaşjakdygyny aýtdy. 24 ýaşly futbolçynyň täze topary hökmünde ýakynda türkiýeli...

Transfer dünýäsinde: 3-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Ýanwar täze ýylyň ilkinji, gyşyň bolsa ortaky aýy. Futbol dünýäsinde ýanwara başgaça nazar bilen seredilýär. Ol gyşky transfer penjiresiniň açylýan we bir topar futbolçynyň topar...

Iki ýyldyz üçin üç ýyldyz

Ata Watan Eserleri
Geljek möwsümde häzirki zaman futbol dünýäsiniň iki ýaş ýyldyzyny ― Kilian Mbappeni we Erling Halandy düzümine goşmak isleýän «Real Madridiň» ýolbaşçylary munuň üçin häzirki ýyldyzlarynyň...