TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Diplomatlar

«Ak şäherim Aşgabat» atly halkara sergisi geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Ak şäherim Aşgabat»  atly XXI köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Aşgabat şäheriniň gününe gabatlanyp geçirilýän halkara serginiň...

Özbegistandaky türkmen raýatlary ýurdumyza dolandylar

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki ýiti ýokanç keseli zerarly emele gelen çylşyrymly ýagdaý hem-de çäklendirmeler sebäpli dünýäniň dürli ýurtlaryndaky raýatlarymyz Ata Watanymyza dolanyp bilmediler. Türkmenistanyň Hökümetiniň bu ugurda yzygiderli...

Türkmen-britan hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 23-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Daşary işler we Arkalaşygyň işleri boýunça ministriniň parlamentar...

Türkmenistan we Owganystanyň daşary işler ministrleri onlaýn duşuşdylar

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Mohammad Hanif Atmar bilen wideokonferensiýa görnüşindäki duşuşyk geçirdi....

MA5+Russiýa formatynda hyzmatdaşlyk duşuşygy

2020-nji ýylyň 21-nji maýynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, şol sanda Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň...

Türkmenistan bilen BAE-niň arasynda geňeşmeler geçirildi

2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda sanly wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly DIM-ara geňeşmeleri geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary...

Türkmenistan bilen Rumyniýa arasynda geňeşmeler geçirildi

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, rumyn wekiliýetine...

Türkmenistan bilen Ysraýylyň arasyndaky geňeşmeler

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 11-nji maýynda wideokonferensiýa görnüşinde Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, ysraýyl tarapyna...