TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmenawtoulaglary»

Aşgabatda ulag we kommunikasiýa ulgamlary boýunça maýa goýum forumy geçirildi

«Türkmendemirýollary» agentliginiň edara binasynda iki gün dowam eden maýa goýum forumy üstünlikli jemlendi. Oňa ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...

Täze ýyl baýramynda Türkmenistanda awtobuslar we taksiler üznüksiz işlär

Ata Watan Eserleri
Täze ýyl gijesinde Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň sebitlerinde jemgyýetçilik ulaglarynyň hyzmaty bökdençsiz ýola goýlar. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň metbugat sahypalarynda beren bildirişinde aýdylýar. Bildirişde hem...

“Hazar deňzi – Gara deňzi” halkara ulag geçelgesi işjeňleşdirilýär

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda “Hazar deňzi – Gara deňzi” halkara ulag geçelgesini işjeňleşdirmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly rumyn tarapy bilen duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan...

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

“Altyn köl”: köle jemgyýetçilik ulaglary gatnar

Ata Watan Eserleri
Dabarada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň ýolbaşçysy O.Suhanow haýsy belgili jemgyýetçilik ulaglarynyň «Altyn köle» yzygiderli gatnawlary ýerine ýetirjekdigini habar berdi. Olar 11, 7 we 82 belgili ýolagçy awtobuslarynyň...

“Altyn köl” – döwrebap dynç alyş zolagy

Ata Watan Eserleri
Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş düzümine degişli desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. Gysga wagtyň içinde...

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiği bilen hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi. Onlaýn görnüşde geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we...

Ýapon “Sumitomo” kompaniýasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk

«Türkmenawtoulaglary» agentliginde Ýaponiýanyň «Sumitomo Сorporation» kompaniýasynyň wekilleri bilen ykdysady taslamalar boýunça özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge bagyşlanan wideomaslahat geçirildi. Wideomaslahatda elektroenergetika, ulag-kommunikasiýa ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birnäçe...

Halkara ulag forumynyň Baş sekretary bilen duşuşyk

Türkmenistanyň DIM-niň binasynda wideokonferensiýa görnüşinde Halkara ulag forumynyň (HUF) Baş sekretary Young Tae Kim bilen duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, «Türkmenawtoulaglary», «Türkmenhowaýollary», «Türkmendeňizderýaýollary», «Türkmendemirýollary»...