TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmenhowaýollary»

Kerki halkara howa menzili ýolagçy gatnawyna başlady

Ata Watan Eserleri
Geçen ýylyň tomsunda  açylyp, ulanylmaga berlen Kerki halkara howa menzilinden şu gün ― 3-nji ýanwarda ilkinji ýolagçy gatnawlary amala aşyrylyp başlandy. Lebap welaýatyndaky halkara derejeli...

Aşgabatda ulag we kommunikasiýa ulgamlary boýunça maýa goýum forumy geçirildi

«Türkmendemirýollary» agentliginiň edara binasynda iki gün dowam eden maýa goýum forumy üstünlikli jemlendi. Oňa ulag we kommunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...

«Türkmenhowaýollarynyň» nobatdaky ýörite uçuşy amala aşyryldy

«Türkmenhowaýollary» agentligi nobatdaky ýörite uçuşyny 17-nji martda amala aşyrdy. Bu uçuş bilen koronowirus pandemiýasy sebäpli, Täjigistanda galan ýurdumyzyň 179 raýaty Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline...

Halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Baş Redaktor
Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze möhletler...

Halkara uçar gatnawlary 31-nji awgusta çenli ýatyrylýar

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan dünýä ýurtlarynda COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýüze çykmagy bilen halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatdy. Bu halkara gatnawlaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly “Türkmenhowaýollarynyň” Russiýadaky...

Türkmenistan-Türkiýe uçuşlary haçan başlaýar

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň beýleki ýurtlaryna, şol sanda Türkmenistan bilen Türkiýe arasyndaky uçar gatnawlarynyň birnäçe aý öň togtadylandygy hemmämize mälimdir. Türkiýäniň beýleki ýurtlara ýagny, halkara uçuşlaryň başlandygyny göz...

Ukraina Türkmenistan bilen howa gatnawlaryny dikeltmäge ymtylýar

Ata Watan Eserleri
Ukrainanyň infrastruktura ministri Wladislaw Krykliý 10-njy iýulda, Kiýewde Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Ataýew bilen iş duşuşygyny geçirdi ― diýip, ministrligiň resmi saýty habar berýär. Taraplar iki...

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Halkara ulag forumynyň Baş sekretary bilen duşuşyk

Türkmenistanyň DIM-niň binasynda wideokonferensiýa görnüşinde Halkara ulag forumynyň (HUF) Baş sekretary Young Tae Kim bilen duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, «Türkmenawtoulaglary», «Türkmenhowaýollary», «Türkmendeňizderýaýollary», «Türkmendemirýollary»...

Lebap welaýtynyň Kerki şäherinde howa menzili gurlar

vepa
Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýew «Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menzilini gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada...