TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly

Ýylyň parlak ýyldyzy-2021 :Begenç Çaryýew bilen söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Türkmen estradasynda özboluşly däp emele geldi. Ol hem ýylyň dowamynda öz zehini bilen halkyň söýgüsini gazanan ýaş estrada aýdymçylarymyz «Ýylyň parlak ýyldyzy» diýlip yglan edilýär....

Gülşirin Geldimyradowa: Ykbalyma baglanan owazlar – sungatymyň beýany

Baş Redaktor
Sungat we durmuş söhbetdeşligi Ykbal öwrümleri, süýji arzuwlar ynsanyň bagtyýar ýaşamagyna mümkinçilik berýär. Maksadaokgunly bolmak her bir adamyň aňynda terbiýelen ýagdaýynda onuň arzuwly menzilline ýetmesi...

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň saýty “Google” bilen bäsleşýär. Ýöne häzirlikçe “Google” öňde barýar. Muny bir degişme äňeniňde hem kabul edip bilersiňiz. Sebäbi “Google” ýaly dünýä...

Saýtymyzyň 1-njiligi daşary ýurt metbugatynda

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, golaýda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Türkmenistan baradaky habarlary ýaýradýan saýtlaryň arasynda birinji orny eýeländigini mälim edipdik. Bu sanawy “Amazon” kompaniýasyna degişli bolan...

Ýylyň şygaryna bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de...

Žurnalymyzyň goşundysy we sözlügimiz metbugat sahypalarynda

Ata Watan Eserleri
«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty ýurdumyzda hem-de dünýäde dürli ugurlarda tehnologiýada, sportda, edebiýatda, medeniýetde bolup geçýän wakalary bilen gyzgyny bilen okyjylar köpçüligine ýetirýär. Internet...

“Ata Watan Eserleri”: bäsleşik bizi döredijilige höweslendirýär

Bilşimiz ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtynda “Söýgi-durmuşyň özeni” atly nobatdaky döredijilik bäsleşigi tamamlandy. Buäsleşige ýurdumyzyň ähli künjeginden, şeýle-de bolsa daşary ýurtda okaýan,...

“Atawatan Eserleri Bäsleşigi”: ýeňijimiziň ýürek buýsanjy

Mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşigini gurnady. Ol “Söýgi – durmuşyň...

Döredijilik bäsleşigimiziň ýeňijileri 17-nji dekabrda yglan ediler

Ata Watan Eserleri
Hemmämize mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/  saýtynyň döredijilik topary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyryny yglan edipdi. Baky...

Goşmaça 12 baýrak –165 eser bäsleşýär

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  https://www.atavatan-turkmenistan.com/    saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirýän  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginde eser kabul edişlik tamamlandy. Häzirki wagtda...