TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

sport news

13 sekuntda oýunçy çalşyldy

Estoniýa ligasynda juda seýrek ýagdaýa duş gelindi. Estoniýa ligasyndaky düzgüniň talaplaryna laýyklykda, “FCI Levadia Tallinn” — “Nomme Kalju” toparlarynyň duşuşygynda topara goşulan 16 ýaşly futbolçy...

“Mançester Ýunaýtediň” iň gowy oýunçysy saýlandy

“Mançester Ýunaýtediň” portugaliýaly ýyldyzy Bruno Fernandes toparda “ýylyň iň gowy oýunçysy” diýlip yglan edildi. Bruno Fernandes Angliýanyň “Premýer Liga” toparlaryndan biri bolan “Mançester Ýunaýted” toparyndaky...

Germaniýada tomaşaçylar stadiona dolanýar

Baş Redaktor
Islendik bir sport oýnunda tomaşaçylar aýratyn orny eýeleýär. Çünki tomaşaçylar oýnuň gyzgalaňly, şüweleňli geçmegine oňyt täsirlerini ýetirýär. Tomaşaçylaryň goldawy esasynda oýunçylar ruhubelent ýagdaýa gelýär. Şeýlelikde...

AŞTU: Internet we IP TV tölegini telefon arkaly geçir!

Ata Watan Eserleri
Eger Aşgabatda ýaşaýan bolsaňyz, indi Internet we IP TV üçin töleg geçirmek has ýeňilleşdirdi. Mobil telefonyňyzdaky ýörite programma bilen tölegi sanlyja sekundyň içinde geçirip bilersiňiz. Munuň üçin...

«Balkan» gämi gurluşyk zawodynyň mümkinçilikleri artdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ýerleşýän «Balkan» gämi gurluşyk zawodynyň mümkinçilikleri has-da artar. Sankt-Peterburg şäherindäki «Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasy» paýdarlar jemgyýeti Hazaryň türkmen kenaryndaky zawoda gurnama gämilerini ugratmagy...

«Twitter» «TikTok» bilen birleşmäge synanyşýar

«Twitter» Hytaýyň «TikTok» hyzmatynyň Amerikadaky şahamçasy bilen goşluşmaga döwtalap. Bu barada «Wall Street Journal» habar berýär. Neşiriň žurnalistleriniň söhbetdeş bolan hünärmeniniň aýtmagyna görä, heniz bu...

Ilkinji rus syýahatçylar topary Antalýa geldi

Ata Watan Eserleri
Türkiýe bilen Russiýa döwletleriniň arasynda halkara uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagynyň çäklerinde 519 rus syýahatçysy Türkiýäniň iň naýbaşy dynç alyş merkezi ýagny “syýahatçylyk paýtagty” hasaplanýan Antalýa...

Iň gymmat örtük

Ata Watan Eserleri
Ysraýylyň “Yvel” atly zergärçilik şereketi koronawirusda goraýan dünýäniň iň gymmat agyz-burun örtügini öndürmegi meýilleşdirýär. ABŞ-da ýaşaýan hytaýly müşderi üçin ýörite döredilen gymmat agyz-burun örtüginiň bahasy...

«Mekan» türkmen talyplary üçin gezelenç gurady

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde 2003-nji ýylda döredilen Türkmen medeniýetiniň «Mekan» jemgyýeti her ýylky däbine eýerip, şäherde okaýan türkmenistanly talyplar üçin gezelençleri guraýar. Şu gezekki gezelenç hem...

2026-njy ýylda 6G ulgamyna geçer

Ata Watan Eserleri
Günorta Koreýa 2026-njy ýylda 6G-e geçjekdigini habar berdi. Beýanatda 6G tehnologiýasynyň 5G-den 50 esse çalt internet hödürlejekdigi nygtaldy. Soňky aýlarda 5G tehnologiýasyny ulanyp başlan Günorta...