TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dünýä çempionaty

Benzemanyň özüne ynamy ýa-da wajyp oýunlarda “Panenko urgusyny” geçirmegiň taryhy

Ata Watan Eserleri
Elbetde, beýle urgular ýa şol oýnuň netijesine täsir edýär ýa-da penalti urgulary boýunça ýeňijini kesgitleýär. Geliň, topar üçin diýseň wajyp oýunlarda “Panenko urgusyny” ýerine ýetiren...

Dünýä çempionatynda şu gün Maksat Meredow ýaryşar

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyndaky çykyşlary şu gün erkekleriň arasynda 73 kilograma çenli agram derejesinde Maksat Meredowyň çykyşy bilen dowam eder. Biziň...

Walensiýa: «Messi häzir ozalkysy ýaly güýçli garşydaş däl»

Mälim bolşy ýaly, şu günler dnüýäniň dürli yklymlarynda 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň saýlama duşuşyklary geçirilýär. Olaryň çäginde 9-njy iýun güni Aşgabat...

«Formula 1»-e täze tapgyr goşuldy  

Dünýäniň iň meşhur we iň gyzykly ulag ýaryşlarynyň biri bolan «Formula 1»-e 2022-nji ýylda ýene bir bölüm goşular. Has takygy, geljek ýyl dünýä çempionatynyň tapgyrlaryna...

Türkmenistanda welosiped sürmek barha ýaýbaňlandyrylar

Türkmenistan döwletimiz boýunça 2021-2025-nji ýyllarda welosiped sportyny ösdürmegiň Maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde bellenilip geçildi. Bu maksatnama, türkmen welosipedçileriniň...

ABŞ – hokkeýiň çempiony

Kanadanyň Edmonton şäherinde ýaşlaryň arasynda hokkeý boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Final duşuşygynda ABŞ-nyň we Kanadanyň ýaşlar hokkeý milli ýygyndylary duşuşdylar. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda ABŞ-nyň...

Sport – saglygyň girewidir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary netijeli sporty ösdürmek boýunça başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigi hem-de giň halkara goldawyna eýe bolmagy netijesinde, häzirki wagtda ak mermerli Aşgabadymyz 2021-nji...

Dünýä çempionatynyň unudylmaýan wakasy:  “Taňrynyň eli”

Ata Watan Eserleri
Futbol boýunça dünýä çempionatlary unudylmaýan köp sanly wakalara baý bolýar. Şolaryň biri hem 1986-njy ýylda Meksikada geçirilen dünýä çempionatydyr. Bu çempionat dünýä futbolynyň taryhynyň sahypalarynda...

Welotrek boýunça Dünýä çempionatyna taýýarlyk görler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda sportuň meşhur görnüşlerini, şol sanda dünýäde giňden ýaýran we Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizilen welosiped sportyny ösdürmek boýunça amala aşyrylýan anyk işler barada hasabat berildi....

Katar dünýä çempionatyna taýýarlanýar

Ata Watan Eserleri
Futbol boýunça dünýä çempionaty 2022-nji ýylda Katar döwletinde geçiriler. Katar döwletindäki ýaryşyň guramaçylyk komitetiniň baş müdiri Nasser Al-Halter: “Katar döwletinde geçiriljek FIFA dünýä çempionatynyň infrastrukturasy,...