TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmenistan» gazeti

Açyk gapylar: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby bölümleriň...

Açyk gapylar: Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty 2021-nji ýy­lyň 11-12-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da or­ta we hü­när okuw mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry, okuw mer­kez­le­ri­niň diň­leý­ji­le­ri, har­by bö­lüm­le­riň es­ger­le­ri, önüm­çi­lik­de...

«Halkbank terminal» boýunça ýedi aýda 1,3 million manatlyk söwda edildi

Geçen ýylyň awgust aýynda ornaşdyrylandygyna garamazdan, 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyndaky ýagdaýyna görä, Türkmenistanda «Halkbank terminal» mobil ulgamy arkaly geçirilýän nagt däl hasaplaşyklaryň mukdary 1,3 million...

Kerki howa menziliniň gurluşygy tamamlanyp barýar

Ata Watan Eserleri
«Gündogdy» hususy kärhanasynyň gurluşykçylary Kerki howa menziliniň gurluşygyny tamamlaýjy tapgyrda alyp barýarlar. Şu günler menziliň baş binasynyň daşyny bezeg plitalary bilen örtmek işine girişildi ―...

Sanlaşdyrylan neşirýat oňyn netije berýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda neşirýat-çaphana işiniň sanlylaşdyrylyşy barha kämilleşdirilýär. Bu kämillik Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň işinde hem görünýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Toplumda ulanylýan «Prinect» programmasy...

Harby mekdepleri okuwa çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň “Türkmenistan” gazetinde harby mekdeplere okuwa kabul edişlik barada bildiriş çap edilipdir. Hususan-da şol bildirişde şeýle diýilýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2021-2022-nji okuw...

Melhemlik çaýlaryň görnüşleri artýar

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­der­man­se­na­gat» bir­le­şi­gi­niň «Sag­lyk» der­man kär­ha­na­sy­nyň der­man­lyk ösüm­lik­ler­den mel­hem çaý­la­ry taý­ýar­la­ýan bö­lü­min­de türk­men te­bi­ga­tyn­da ös­ýän der­man­lyk ösüm­lik­ler­den in­di bir­nä­çe...

“Halkbank terminaly” halkyň hyzmatynda

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň «Halkbank»  döwlet täjirçilik banky söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan «Halkbank terminal»...

Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň gönüden-göni ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu syýasata laýyklykda,...

Sentýabrdaky jemgyýetçilik kabul edişlikleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Adalat ministrligi Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligini her aýda iki...