TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Özbegistan Respublikasy

Türkmen wekiliýeti Şweýsariýada dünýäniň iri maliýe düzümleri bilen gepleşikleri geçirdi

2022-nji ýylyň 3-6-njy iýuly aralygynda Şweýsariýa Konfederasiýasy Bad-Ragas şäherinde Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä Bankynyň wekilçilik toparynyň esaslandyryjy ýurtlarynyň wekilleriniň (Azerbaýjan Respublikasy, Gyrgyz  Respublikasy, Gazagystan ...

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana 3 ugur boýunça hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň we ministrligiň degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

Özbegistanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa ýurtlarynda saparda bolar

2021-nji ýylyň 16-18-nji fewralynda Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Gazagystan Respublikasynda, Täjigistan Respublikasynda we Türkmenistanda iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň...

Türkmen-özbek gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki dostlukly döwletleriň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, türkmen we özbek halklarynyň...

Türkmen-özbek gatnaşyklary giň gerimde maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesinde wideomaslahat görnüşinde ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler geçirildi. Duşuşyga gatnaşyjylar türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň giň ugurlary boýunça pikir alşyp, iki döwletiň...

Türkmenistanda eksporty ösdürmekde edilyän işler

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallary netijesinde ösüşleriň ak ýoly bilen barha öňe ilerleýän türkmen telekeçileri importuň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümçiligiň gerimini barha giňeldýärler. Lebap...

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda BMG-nyň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) wekilleriniň gatnaşmagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Wideoşekilli...

Türkmenistan-Özbegistan-Eýran arasynda ulag hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda “Türkmendemirýollary” agentliginde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň demir ýol ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gepleşikleri geçirildi....

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasyna iş sapary meýilleşdirýär

vepa
2019-njy ýylyň 28-29-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iş sapary amala aşyrylar....

Türkmenistan we Özbegistan :Telefon arkaly gepleşik

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi. Telefon arkaly gepleşigiň dowamynda Döwlet Baştutanlary halkara...