TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halk Maslahaty

Milli synçylar bellige alyndy

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunyna laýyklykda, milli parlament Milli Geňeş, onuň kanun çykaryjy palatasy Mejlis, wekilçilikli palatasy Halk Maslahaty diýlip...

Konstitusion özgertmelere bagyşlanan brifing

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 25-nji sentýabrda ýurdumyzda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi hem-de onuň dowamynda kabul edilen «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň...

Halk Maslahaty: saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikler dörediler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün etmek...

AŞTU: Internet we IP TV tölegini telefon arkaly geçir!

Ata Watan Eserleri
Eger Aşgabatda ýaşaýan bolsaňyz, indi Internet we IP TV üçin töleg geçirmek has ýeňilleşdirdi. Mobil telefonyňyzdaky ýörite programma bilen tölegi sanlyja sekundyň içinde geçirip bilersiňiz. Munuň üçin...

«Balkan» gämi gurluşyk zawodynyň mümkinçilikleri artdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ýerleşýän «Balkan» gämi gurluşyk zawodynyň mümkinçilikleri has-da artar. Sankt-Peterburg şäherindäki «Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasy» paýdarlar jemgyýeti Hazaryň türkmen kenaryndaky zawoda gurnama gämilerini ugratmagy...

«Twitter» «TikTok» bilen birleşmäge synanyşýar

«Twitter» Hytaýyň «TikTok» hyzmatynyň Amerikadaky şahamçasy bilen goşluşmaga döwtalap. Bu barada «Wall Street Journal» habar berýär. Neşiriň žurnalistleriniň söhbetdeş bolan hünärmeniniň aýtmagyna görä, heniz bu...

Ilkinji rus syýahatçylar topary Antalýa geldi

Ata Watan Eserleri
Türkiýe bilen Russiýa döwletleriniň arasynda halkara uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagynyň çäklerinde 519 rus syýahatçysy Türkiýäniň iň naýbaşy dynç alyş merkezi ýagny “syýahatçylyk paýtagty” hasaplanýan Antalýa...

Iň gymmat örtük

Ata Watan Eserleri
Ysraýylyň “Yvel” atly zergärçilik şereketi koronawirusda goraýan dünýäniň iň gymmat agyz-burun örtügini öndürmegi meýilleşdirýär. ABŞ-da ýaşaýan hytaýly müşderi üçin ýörite döredilen gymmat agyz-burun örtüginiň bahasy...

«Mekan» türkmen talyplary üçin gezelenç gurady

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde 2003-nji ýylda döredilen Türkmen medeniýetiniň «Mekan» jemgyýeti her ýylky däbine eýerip, şäherde okaýan türkmenistanly talyplar üçin gezelençleri guraýar. Şu gezekki gezelenç hem...