TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

170 ýyllyk hokkeý taýagy satuwda

“Goldin Auctions” söwda satuwynda adaty däl satuw amala aşyrylýar. Bu ýerde sportuň hokkeý görnüşiniň iň gadymy taýagy satylar.

Bu hokkeý taýagynyň ýaşy 150-170 ýaş aralygynda hasaplanýar. Ony 1850-nji ýa-da 1870-nji ýyllarda ulanypdyrlar. Ilkinji resmileşdirilen hokkeý oýny 1875-nji ýylda Monrealda geçirilipdi.

Bu gadymy hokkeý taýagy Geri we Žermain Morsa degişlidir. Olaryň aýtmagyna görä, bu taýagy olara dogany Žermeýn Entoni Bin beripdir. Ol hem 1980-nji ýylda Wermont ştatyndaky enesiniň jaýyndan tapypdyr.

Ýene-de okaň

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Tokaýew kasam kabul etdi

Türkmenistan Belarusa gynanç bildirdi

Teswirle