Tag : Russiýa Federasiýasy

JEMGYÝET

Türkmenistan Hytaýa, Russiýa, Azerbaýjana we Özbegistana tebigy gaz eksport edýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan häzirki wagtda «mawy ýangyjy» Hytaý Halk Respublikasy, Russiýa Federasiýasy, Azerbaýjan Respublikasy, Özbegistan Respublikasy ýaly döwletlere eksport edýär – diýlip, Türkmenistanyň Prezidentiniň şu gün paýtagtymyz...
HABARLAR

Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitiniň çagalary üçin ynsanperwer kömegini iberer

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklaryndan we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitinde tebigy hadysalaryň bolup geçendigini göz öňünde tutup, bu sebitde...
HABARLAR

III Açyk halkara matematika olimpiadasy öz işini tamamlady

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde III Açyk halkara matematika olimpiadasynyň ýapylyş dabarasy geçirildi. Bu bäş günlük halkara olimpiadasyna Russiýa Federasiýasyndan, Azerbaýjandan, Özbegistandan, Eýran Yslam...
JEMGYÝET

“Merkezi Aziýa-Russiýa” Sammiti: Türkmenistanyň Prezidentiniň teklipleri we başlangyçlary

Baş Redaktor
2022-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Astana şäherinde geçirilen “Merkezi Aziýa-Russiýa” Sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň çykyşynda Merkezi Aziýa döwletrleriniň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dürli möhüm...
PEÝDALY MASLAHAT

«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Baş Redaktor
Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris. Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň we Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmen paýtagtynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Sankt-Peterburg şäheriniň Daşary aragatnaşyklar komitetiniň başlygy Ý.Grigorýewiň ýolbaşçylygyndaky Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýada öý haýwanlary koronawirusa garşy sanjym edilýär

Russiýa Federasiýasynyň birnäçe sebitinde öý haýwanlary COVID-19 garşy sanjym edilip başlandy. Sanjymlar weterinariýa klinikalarynda geçirilýär. «Rosselhoznadzoryň» ýolbaşçysynyň geňeşçisi Ýuliýa Melano dünýäde haýwanlar üçin ýeke-täk “Karniwak-Kow “sanjymynyň...
DÜNÝÄ

Kongo bilen diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy

2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Moskwa şäherinde Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Kongo Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Teswirnama gol çekmek dabarasy...
DÜNÝÄ

Russiýada 9-njy maý-Ýeňiş güni bellendi

Russiýa Federasiýasynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. Ýurduň paýtagty Moskwa şäheriniň merkezindäki Gyzyl meýdança geçirilen dabaralara Russiýanyň Prezidenti...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýada “Sputnik Laýt” sanjymy bellige alyndy

Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen “Sputnik Laýt” sanjymy bellige aldy. Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. Bir gezeklik hem-de...
JEMGYÝET

Matwiýenkodan milli Liderimize gutlag haty

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko milli Liderimize gutlag hatyny iberdi. Şol gutlag hatynda hususan-da şeýle diýilýär: Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa...
DÜNÝÄ

Türkmenistan Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisi geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow hormatly myhman...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Sputnik V” sanjymyny bellige alan 60-njy ýurt

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň koronawirus pandemiýasyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymyny bellige alan ýurtlaryň sany 60-a ýetdi. Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. Bu sanjymy...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň ynsanperwer kömegi Astrahana eltildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna iberen ynsanperwerlik ýüki eltildi. Bu barada Astrahanyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Türkmenistandan iberilen...
JEMGYÝET

Türkmenistan Russiýa ynsanperwer ýüküni ugratdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Buýrugynyň esasynda özara hormat goýmak we özara kömek bermek ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistan dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde Russiýa...
DÜNÝÄ

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisi geçirildi

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu mejlis 2019-njy ýylyň oktýabr aýyndan soň ilkinji gezek ýüzbe-ýüz...
DÜNÝÄ

Lawrow: türkmen talyplaryna ähli mümkinçilikler dörediler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hem-de wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna amala aşyrýan saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň daşary...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredow we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy S.G.Berdimuhamedow...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabatdan Russiýa ýörite uçar gatnawy

2021-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Türkmenabatdaky halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasyna nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda...