TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Russiýa Federasiýasy

“Merkezi Aziýa-Russiýa” Sammiti: Türkmenistanyň Prezidentiniň teklipleri we başlangyçlary

Baş Redaktor
2022-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Astana şäherinde geçirilen “Merkezi Aziýa-Russiýa” Sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň çykyşynda Merkezi Aziýa döwletrleriniň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dürli möhüm...

«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Baş Redaktor
Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris. Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň...

Türkmenistanyň we Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmen paýtagtynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Sankt-Peterburg şäheriniň Daşary aragatnaşyklar komitetiniň başlygy Ý.Grigorýewiň ýolbaşçylygyndaky Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň...

Russiýada öý haýwanlary koronawirusa garşy sanjym edilýär

Russiýa Federasiýasynyň birnäçe sebitinde öý haýwanlary COVID-19 garşy sanjym edilip başlandy. Sanjymlar weterinariýa klinikalarynda geçirilýär. «Rosselhoznadzoryň» ýolbaşçysynyň geňeşçisi Ýuliýa Melano dünýäde haýwanlar üçin ýeke-täk “Karniwak-Kow “sanjymynyň...

Kongo bilen diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy

2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Moskwa şäherinde Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Kongo Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Teswirnama gol çekmek dabarasy...

Russiýada 9-njy maý-Ýeňiş güni bellendi

Russiýa Federasiýasynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. Ýurduň paýtagty Moskwa şäheriniň merkezindäki Gyzyl meýdança geçirilen dabaralara Russiýanyň Prezidenti...

Russiýada “Sputnik Laýt” sanjymy bellige alyndy

Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen “Sputnik Laýt” sanjymy bellige aldy. Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. Bir gezeklik hem-de...

Matwiýenkodan milli Liderimize gutlag haty

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko milli Liderimize gutlag hatyny iberdi. Şol gutlag hatynda hususan-da şeýle diýilýär: Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa...

Türkmenistan Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisi geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow hormatly myhman...

“Sputnik V” sanjymyny bellige alan 60-njy ýurt

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň koronawirus pandemiýasyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymyny bellige alan ýurtlaryň sany 60-a ýetdi. Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. Bu sanjymy...