TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Altynjy Sammitine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew...

Akyl-paýhas bäsleşiginiň i ýarym final oýny geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I ýarym final oýny geçirildi. Bäsleşigiň...

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine

Baş Redaktor
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban uçurymlar! Sizi 2020-2021-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy we bilimler dünýäsinde täze belent maksatlara ruhlandyrýan «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden...

9 ýurduň işewürleri bilen işewürlik forumlary geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk boýunça nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň 8 aýynda aýry-aýry pudaklar boýunça gazanylan üstünlikler barada durlup...

Türkmen alabaýlaryna bagyşlanan täze taslamalar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygynyň barşy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar...

Inženerler orta mekdeplerde taýýarlanyp başlanar

Türkmenistanyň bilim jemgyýetçiliginiň wekilleri orta mekdeplerde tehniki we tehnologik ugurly synplary açmak baradaky meseläni öwrenerler. Şeýle synplar ýurdumyzyň orta mekdeplerinde ýakyn ýyllarda dörediler. Bu başlangyjy geçen...

Türkmenistanda Geomaglumatlar merkezi dörediler

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäherinden başlap, Türkmenistanda Geomaglumatlar merkezi dörediler. Bu baradaky teklibi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 14-nji awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde öňe sürdi. Döwlet Baştutanynyň hem nygtaýşy...

Türkmenistanyň Prezidenti: «Nebitgaz pudagynda çig maly gaýtadan işleýän zawodlary gurmak zerur»

Ata Watan Eserleri
14-nji awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet Baştutanymy Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz pudagy boýunça çig maly gaýtadan işlemek boýunça täze zawodlary gurmagyň zerurdygyna ünsi çekip, bu babatda degişli...

Ýedi aýda Türkmenistanda içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy

Türkmenistanda şu ýylyň ýedi aýynda jemi içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy ― diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow 14-nji awgustda geçirilen hökümet mejlisinde...