TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Koronawirus pandemiýasy

Pandemiýa 9 adamy milliarder etdi

Ata Watan Eserleri
Koronawirus pandemiýasy döräli bäri, “COVID-19” sanjymlaryny öndürýän derman öndürýän kompaniýalaryň girdejileriniň köpelmegi bilen 9 adam milliarder boldy. Bu barada “Oxfam” kompaniýasy habar berýär.   Bu...

Daşary ýurtlular hem çäklendirmeleri berjaý etmeli

Türkiýe Respublikasynda 2021-nji ýylyň 29-njy apreli-2021-nji ýylyň 17-nji maýy aralygynda koronawirus pandemiýasy sebäpli bu ýokançlyk bilen keselleýänleriň sanyny azaltmak maksady bilen öňüni alyş çärelerini has-da...

“Sputnik V” sanjymyny bellige alan 60-njy ýurt

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň koronawirus pandemiýasyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymyny bellige alan ýurtlaryň sany 60-a ýetdi. Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. Bu sanjymy...

Koronawirus sebäpli Ýewropa serhetlerinde gözegçilik güýçlendirilýär

Ýewropa ýurtlarynda koronawirus pandemiýasynyň täzeden möwç almagy netijesinde, serhetlerde gözegçilik güýçlendirildi. Bu ugurda giriş-çykyşlar düzgünleri we talaplary berkidilýär. Ispaniýadan Fransiýa awtoulagly barmak üçin koronawirus ýokanjynyň...

Gyrgyz Respublikasynda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Gyrgyz Respublikasynda koronawirus pandemiýasyna garşy köpçülikleýin sanjym etmek işiniň birinji tapgyry badalga aldy. Ýurtda sanjym döwründe Hytaýyň “Sinopharm” sanjymy urulýar. Gyrgyz Respublikasynda ilkinji bolup, saglygy...

Her minutda näçe sany örtük ulanylýar?

Dünýäde dowam edýän koronawirus pandemiýasy öz ýany bilen lukmançylyk agyz-burun örtüklerini hem getirdi. Bu örtükler bu ýokanjyň ýaýramagynyň öňüni almaga kömek hem edýändigine garamazdan, tebigat...

Beýik Britaniýada sanjym rekordy

Beýik Britaniýada koronawirus pandemiýasyna garşy gündelik sanjym rekord derejede dowam edýär. Uly ýaşly ilatyň ýarysyna sanjymyň azyndan bir dozasy berlendigi mälim edildi. Bir günde 711...

Slowakiýa “Sputnik V” sanjymyny bellige aldy

Slowakiýa dünýäde 39-njy, Ýewropa Bileleşiginde 2-nji ýurt hökmünde Russiýada koronawirus pandemiýasyna garşy işlenip düzülen “Sputnik V” sanjymyny tassyklan ýurt boldy. Bu barada Russiýanyň göni maýa...

Pandemiýa sebäpli ýitgileri rekord derejede

Ata Watan Eserleri
Fransiýanyň “Renault” awtoulag öndüriji kompaniýasynyň 2020-nji ýyldaky ýitgileri koronawirus pandemiýasy sebäpli rekord derejede 8 milliard ýewro ýetdi. Fransuz konserniniň esasy ýitgileri takmynan 5 milliard ýewrosy...

Bütindünýä Söwda Guramasynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) Ženewadaky Baş geňeşligi Nigeriýanyň wekili Ngozi Okonjo-Iwealyň  guramanyň başlygy wezipesine bellenmegini tassyklady. Nigeriýanyň ozalky maliýe ministri 1-nji martda işe başlar. Täze...