TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Sanly ulgam

Sanly ulgam: Nebitgaz pudagynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça alnyp barylýar işler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen tassyklanan, Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek babatda ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen bir hatarda nebitgaz pudagynda...

30 sany baýrak Size garaşýar: Sanly ulgam barada Makala bäsleşigi

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryny yglan edýär. Bäsleşik www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýär. Mukaddes...

Türkmenistanyň Prezidenti Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlandy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyz Aşgabatda Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynyň açylyş dabarasy geçirildi. Şol binada hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň täze saýlanan agzalarynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy

Baş Redaktor
Düýn  Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde  alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Häzirki döwürde bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmek...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

5 million gorly kitaphana sanlylaşdyrylýar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Sanly ulgam» syýasaty barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň baş kitaphanasy bolan Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hem bu ugurda degişli işler amala...

«Sanly ulgam» Türkmenistanda ilkinji «Akylly öý» taslamasyny taýýarlady

Ýaş, zehinli hünärmenleriň onlarçasyny özüne birleşdirýän «Sanly ulgam» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda maglumat tehnologiýalarynyň integratory hökmünde tehnologik goldawyň we işewürligi goldamagyň giň gerimli hyzmatlaryny hödürläp, sanly...