JEMGYÝET

Türkmen-italýan hyzmatdaşlygynyň täze derejesi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Italýan Respublikasynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary Manlio Di Stefano bilen wideokonferensiýa görnüşinde gepleşikleri geçirildi.

Daşary-syýasy edaralaryň ýolbaşçylary COVID-19 täze koronawirusynyň ýaýramagy bilen bagly häzirki ýagdaýlara we onuň garşy çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Bu babatda ikitaraplaýyn gatnaşyklarda bar bolan tejribäni we mümkinçilikleri işjeň herekete getirmeklige taýýadyklary barada nygtaldy.

Gepleşikleriň barşynda taraplar şeýle hem syýasy-diplomatiki, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik çäklerdäki öň gelnen ylalaşyklaryň  amala aşyrylyşyna seretdiler. Hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmaga bolan meýillerini ýene-de bir gezek tassykladylar. Şu jähetden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň  2019-njy ýylyň noýabrynda Italiýa Respublikasyna bolan saparynyň ähmiýeti aýratyn  bellenip geçildi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň sapary wagtynda türkmen-italýan gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de giňeldilmegine gönükdirilen 37 sany ikitaraplaýyn resminamalara gol çekilipdi.

Diplomatlar şeýle-de iki ýurduň daşary işler ministrlikleriniň özara hereketleriniň mümkinçiliklerini giňeltmegiň ähmiýeti barada aýratyn nygtadylar.

 

Ýene-de okaň

Haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçy Saud Arabystana gider

Ata Watan Eserleri

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Türkmenistanda iýun aýynda geçiriljek esasy çäreler

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

Mary-Tejen-Aşgabat ugry boýunça welosiped ýörişi geçiriler

Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açylyp ulanmaga berildi