TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Atavatan Türkmenistan

Türkmenistan bilen Şweýsariýanyň arasyndaky geňeşmeler

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň we Şweýsariýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda onlaýn-geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew baştutanlyk etdi. Şweýsar wekiliýetine...

Türkmenistanyň we Kanadanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Kanadanyň Daşary işler ministri Fransua-Filipp Şampan bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar COVID-19...

Türkmen-italýan hyzmatdaşlygynyň täze derejesi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Italýan Respublikasynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary Manlio Di Stefano bilen wideokonferensiýa görnüşinde gepleşikleri...

Martines Belgiýada galdy

Belgiýa futbol boýunça milli ýygyndysynyñ baş tälimçisi Roberto Martinesiň şertnamasynyň möhleti uzadyldy. 46 ýaşly ispaniýaly Martinesiň şertnamasyny 2022-nji ýyla çenli uzaltmak kararyna gelindi. Roberto Martines...

5 million gorly kitaphana sanlylaşdyrylýar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Sanly ulgam» syýasaty barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň baş kitaphanasy bolan Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hem bu ugurda degişli işler amala...

5G tizliginde rekord

Finlýandiýanyň “Nokia” kompaniýasy ykjam aragatnaşygyň täze nesli bolan 5G ulgamynda täze tizlik rekordyna eýe boldy. Bu kompaniýa ABŞ-nyň Tehas ştatynyň Dallas şäherinde geçiren synagy bilen...

Awiasiýa pudagynyň ýitgisi 314 milliard dollar

Ata Watan Eserleri
Seljerme, salgyt we maslahat hyzmatlaryny berýän “KPMG Türkiye” edarasy koronawirus ýokanjynyň logistika ulgamyna ýetirýän täsiri barada maglumat taýýarlady. Bu edaranyň ýük gatnawy pudagynyň ýolbaşçylaryndan Ýawuz...

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiği bilen hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi. Onlaýn görnüşde geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we...

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda BMG-nyň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) wekilleriniň gatnaşmagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oba hojalyk ministrleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Wideoşekilli...