TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

auksion

Meşhur kompýuter oýny satyldy

1985-nji ýylda “Nintendo” kompaniýasy “Super Mario Bros” kompýuter oýny çykarýar we ýyllar boýy öz meşhurlygyny saklap gelýär. Şu aýyň başynda bolsa bu oýun auksionda satylypdyr....

90 ýaşly emeli arça satylýar

“Hansons Auctioneers” söwda öýüniň hünärmenleri, geçen asyryň 30-njy ýyllarynyň köne emeli arçasyny auksiona goýdular. Hünärmenleriň bellemegine görä, şol döwürlerde ol emeli arçanyň bahasyna ýetip bolmajak...

Nyşanly eşikler satuwa çykarylýar

Her ýyl geçirilýän meşhur filmleriň janlandyrýan keşpleriniň egin-eşikleriniň satylyşy bu ýyl online geçiriler. Ajaýyp gyzyl kurtka Bred Pitt “Fight Club” filminde geýýär we “Ýyldyz söweşleri”...

Melike Diananyň haty satylar

Ata Watan Eserleri
Melike Diananyň aradan çykmazyndan alty ýyl ozal bir ýakyn jorasyna ýazan haty auksiona çykaryldy ― diýip, «Daily Mail» habar berýär. Aýdylyşyna görä, şazada Çarlzyň ozalky...

Garri Poter baradaky kitap 40 müň dollara satyldy

«Garri Poter we pelsepewi daş» atly kitabyň birinji neşiri auksionda 3 müň funt sterlinge (40 müň dollara) satyldy. Kitabyň häzir asla tapdyrmaýan bu neşiri mundan...