TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Awstraliýa

Ýewropa Bileleşigi çäksiz syýahatçylygyň geografiýasyny giňeldýär

Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşini koronowirus bilen bagly ýaglaýlary durnuklaşan döwletleriň Bilelşige agza döwletlere girmäge hukuk berýän sanawyny giňeltdi. Indi bu sanawa Ýaponiýanyň raýatlary hem goşuldy. Heniz...

Halkara iňlis diliniň güni

Bilşimiz ýaly, bu günki gün iňlis dili dünýä dili hasaplanýar. Iňlis dili onda gürleýänleriň sany boýunça hytaý we ispan dillerinden soňky 3-nji ýerde duran  halkara...

Tom Henks täze keşpde

“BBC” ýaýlymynyň “Graham Norton” Täze ýyl mynasybetli telegepleşigine gatnaşan aktýor Tom Henks, täze film üçin üýtgeşik keşbe eýe boldy. Dünýä belli aktýor ýene-de dünýä belli...

1900-njy ýyllaryň süýjüsi

Ata Watan Eserleri
Awstraliýa milli kitaphanasynyñ hünärmenleri 120 ýyl saklanylan süýji gutusyny tapdylar. Gözlegçiler topary Awstraliýanyň şahyry, oba ýerlerinde goşgulary bilen meşhur bolan Endrýu Barton Patersonyň eserlerini öwrendiler....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Ata Watan Eserleri
Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman täze...

Tokaý zolaklarynyň azalmagy…

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, soňky 20 ýylyň dowamynda dünýäde tokaý zolagynyň 100 million gektary ýok bolup gitdi. Bu barada “European Data News Hub” saýty...

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Kowus (Keman 23.11—21.12) döredijilikli, erkli ýyldyzdyr.  Halaýan reňki mawy. Üstünlik getirýän daşy — topaz. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar “liderler”. Elmydama öwrenmeklige ymtylýar, hereketli...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga wagtda...

«Formula-1-iň» ýene üç tapgyry ýatyryldy

Ata Watan Eserleri
«Formula-1» Azerbaýjandaky, Singapurdaky we Ýaponiýadaky tapgyrlaryň hem ýatyrylandygyny habar berdi. Koronowirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylda geçirilmegi bes edilen ýaryşlaryň hataryna, şeýlelikde, ýene-de üçüsi goşuldy diýip,...

Iň güýçli traktorlar

Dünýäniň iň güýçli traktorlarynyň arasynda geçirilýän ýaryşyň meşhurlygy ýyldan-ýyla artýar. 10 müň at güýjüne eýe bolan traktorlar diňe bir güýji däl, eýsem, täsin görnüşi bilen...