TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Özbegistan

ABŞ-nyň ösüş agentligi (Usaid) Daşkentde zenanlaryň Sammitini geçirýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) “Zenanlar söwdada: Merkezi Aziýada aýallar üçin kynçylyklar we mümkinçilikler. Iň oňat tejribeler” atly ikinji sebitleýin zenanlar sammitini 2022-nji ýylyň 21-nji...

Milli ýygyndymyzyň garşydaşlary 24-nji fewralda belli bolar

Öňümizdäki ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze halkara synag garaşýar. Futbolçylarymyz 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aziýanyň kubogy ― 2023-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer....

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna rugsat...

Türkmen ýaş himiýaçylaryň uly üstünligi

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 20-26-sy aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa döwlet uniwersitetiniň gurnamagynda 55-nji Halkara Mendeleýew himiýa olimpiadasy Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýardam bermeginde Halkara ynsanperwer ylymlary ...

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. BMG, Türkiýe we Katar tarapyndan...

Şetdaly agajy  

 Şetdalynyň ösdürilip ýetişdirilýän ýurtlary Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan, Demirgazyk Kawkaz, Moldowa. Özbegistanda şetdaly has köp meýdanda ösdürilip ýetişdirilýär. Şetdalynyň 6 sany görnüşi bolup, esasylary: adaty şetdaly...

6 ýurduň talyplaryna Russiýada okamaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Ýene-de 6 ýurduň talyplaryna Russiýa Federasiýasyna gelip, okamaga rugsat berildi. Bu barada Russiýanyň Ylym we ýokary bilim boýunça ministrligi habar berdi. Ministrligiň habar bermegine görä....

Özbegistanda köpçülikleýin sanjym başlandy

Şu günden başlap, Özbegistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada “www.uza.uz” internet saýtynda bellenilip geçilýär. Ozla hem habar berlişi ýaly, sanjym döwründe özbek-hytaý...

Özbegistanda köpçülikleýin sanjyma girişiler

Özbegistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma 1-nji aprelde başlamak göz öňünde tutulýar. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginiň metbugat gullugy habar berýär. Mälim bolşy ýaly,...

Birža täzelikleri: 34 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Gonkongdan, Maltadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky...