TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gonkongyň

Birža täzelikleri: Gonkongyň işewürleri nebit önümlerini satyn aldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň, Gonkongyň, Gruziýanyň we Özbegistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan...

Milli ýygyndymyzyň garşydaşlary 24-nji fewralda belli bolar

Öňümizdäki ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze halkara synag garaşýar. Futbolçylarymyz 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aziýanyň kubogy ― 2023-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer....

Dünýäde näçe hytaýly bar? Dekabrda belli bolar

Ilkinji ilat ýazuwyny 1953-nji ýylda geçiren Hytaý taryhyndaky ýedinji ilat ýazuwyna girişdi. Bu işe 7 million işgär gatnaşar. Mundan 67 ýyl ozal geçirilen ilkinji ilat...