TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şawkat Mirziýoýew

Özbegistanda prezident saýlawlary

Özbegistanda nobatdaky prezident saýlawlary 2021-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda geçiriler. Bu barada ýurduň parlamentiniň aşaky palatasynyň ýolbaşçysynyň birinji orunbasary Akmal Saidow habar berdi. Metbugat gulluklarynyň habar...

Oksford derejesinde bilimi berjek uniwersitet

Özbegistanda Oksford derejesinde bilimi berjek Prezident uniwersitetini döretmek meýilleşdirilýär. Daşkent şäherindäki Prezident uniwersiteti birbada 8 müň okuwça bilim berer. Bu barada Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew...

Pyýada ýöreýänlere pul baýragy berler

Özbegistan Respublikasynyň ýaşaýjylarynyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek babatda täze bir başlangyç ýola goýuldy. Ýurduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew pyýada ýöremek maksatnamasyny ýola goýup, munuň...

Özbegistanyň hem-de Gazagystanyň Prezidentine täze maslahatçy

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň (EBRD) ozalky ýolbaşçysy Suma Çakrabarti Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň maslahatçysy bolup işlär. Bu barada Suma Çakrabarti özüniň “Twitter” jemgyýetçilik...

Özbegistan garaşsyzlygyny belleýär

Ata Watan Eserleri
Özbegistan Respublikasy garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Daşkent şäherindäki “Guksaraý” toplumynda baýramçylyk dabarasy geçirdi. Bu dabara Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, hökümet agzalary, Ýokary Mejlis we Senat,...

Tebigy betbagtçylyk zerarly Özbegistanyň halkyna çuňňur duýgudaşlyk

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň Baştutanlary birek-birege ýagşy arzuwlary aýdyp, telefon...

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasyna iş sapary meýilleşdirýär

vepa
2019-njy ýylyň 28-29-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iş sapary amala aşyrylar....