TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Meksika

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna rugsat...

Filippinler “Sputnik V” sanjymyny bellige aldy

Filippinler döwleti ýurtda gyssagly ulanmak üçin “Sputnik V” koronawirusa garşy sanjymyny tassyklady. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Şeýle hem russiýanyň bu...

Puşkaş baýragyna kim mynasyp bolar?

“FIFA” guramasynyň resmi web saýty Ferens Puşkaşyň baýragyna dalaşgärlik etjek we 2020-nji ýylyň iň gowy goly hasaplanyljak 11 sany dalaşgäriň sanawyny hödürledi. Ýeňiji ses berlişik...

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama Jedi (22.12 —20.01) akylly we işeňňirdir. Halaýan reňki — goýy gök. Üstünlik getirýän daşy — lazurit. Maksadaokgunly, kynçylyklara çydamly we jogapkärli bolmak —...

Rus sanjymynyň nobatdaky eksport ugry

Baş Redaktor
“Sputnik V” – bu häzirki wagtda dünýäde dörän pandemiýa garşy Russiýanyň Gamaleýa ylmy-barlag merkezi tarapyndan işlenip düzülen sanjym bolup durýar. Hil taýdan synaglary üstünlikli doly...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

Ata Watan Eserleri
“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga wagtda...

Kaktusdan gaýyş ýasadylar

vepa
Meksikaly iki ýigidiň oýlap tapyşynyň biziň ýaşaýyşymyzy belli bir derjede özgerdäýmegi hem ahmal. Olaryň pikirine görä, gündelik hajatlar üçin zerur bolan gaýyş materiallaryň ýa-da plassmas...

Braziliýaly ýetginjekler ― dünýä çempiony

vepa
Futbol boýunça 17 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionaty Braziliýanyň ýetginjekler ýygyndysynyň çempionlygy bilen tamamlandy. Meksikanyň ýygyndysy bolsa dünýä birinjiliginde kümüş medala mynasyp boldy....