Tag : tff habarlar

SPORT

Muhammet Alyny ýatlap

Ata Watan Eserleri
Meşhur boksçy, sport dünýäsinde iň beýigi hökmünde tanalýan we ömrüni jynsparazlyga garşy göreşe bagyş eden Muhammet Aly 80 ýaşynda ýatlanýar.1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda ABŞ-nyň Kentukki...
SPORT

CIES dünýäniň iň gymmat ýaş futbolçysyny kesgitledi

Halkara sport işleri merkezi (CIES) futbolçylaryň häzirki bahalarynyň sanawyny täzeledi. Sanawyň iň ýokarky basgançagyna 166 million ýewrolyk baha bilen «Real Madridiň» braziliýaly ýyldyzy Winsius Junior...
SPORT

Messi koronawirusdan gutuldy

Bedeninde koronawirus keseliniň alamatlary anyklanan, şol sebäpli hem soňky günlerde Argentinada galmaly bolan Messi Pariž şäherine gaýdyp geldi. Şu möwsümiň başynda PSŽ-ä geçen, ýöne heniz-ä...
SPORT

«Beşiktaş» ― Türkiýäniň naýbaşysy

«Beşiktaş» «Antalýaspory» 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde ýeňip, Türkiýäniň Naýbaşy kubogynyň eýesi boldy. Şeýlelikde, topar taryhynda ilkinji gezek täze bir üstünligi gazandy. Has takygy, Sergen...
SPORT

Ajun Ylyjaly täze toparynda ilkinji transferi amala aşyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň «Spor Toto 1-nji ligasynyň» wekili «Bursasporuň» ýakynda düzümden aýrylan kapitany Emirhan Aýdogan topar bilen hoşlaşjakdygyny aýtdy. 24 ýaşly futbolçynyň täze topary hökmünde ýakynda türkiýeli...
SPORT

Transfer dünýäsinde: 3-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Ýanwar täze ýylyň ilkinji, gyşyň bolsa ortaky aýy. Futbol dünýäsinde ýanwara başgaça nazar bilen seredilýär. Ol gyşky transfer penjiresiniň açylýan we bir topar futbolçynyň topar...
SPORT

Iki ýyldyz üçin üç ýyldyz

Ata Watan Eserleri
Geljek möwsümde häzirki zaman futbol dünýäsiniň iki ýaş ýyldyzyny ― Kilian Mbappeni we Erling Halandy düzümine goşmak isleýän «Real Madridiň» ýolbaşçylary munuň üçin häzirki ýyldyzlarynyň...
SPORT

«Beşiktaş» tälimçisini Portugaliýadan tapdy

Türkiýaniň «Beşiktaş» klubynda baş tälimçi meselesinde kesgitli karara gelindi. Klubyň ýolbaşçylary 1,5 ýyllyk şertnama gol çekişmek üçin portugaliýaly hünärmen Bruno Pineýrony Stambula çagyrdylar. «Gara bürgüt»...
SPORT

Älemdäki ilkinji ýyldyzlary görer

Ady rowaýata öwrülen Habbl teleskopundan hem güýçli boljak Jeýms Web älem teleskopy özüni giňişlige alyp gitjek älem gämisine berkidildi. Onuň bilen älemi ýagtyldan ilkinji ýyldyzlary...
SPORT

Milli ýygyndymyzyň garşydaşlary 24-nji fewralda belli bolar

Öňümizdäki ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze halkara synag garaşýar. Futbolçylarymyz 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aziýanyň kubogy ― 2023-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer....
SPORT

Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün Aýsoltan Toýçyýewa çykyş eder

Agyr atletika boýunça Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynyň dokuzynjy gününde ― 15-nji dekabrda Türkmenistanyň milli ýygyndysyndan Aýsoltan Toýçyýewanyň çykyşyna tomaşa edip bileris. Ildeşimiz...
SIZDEN GELENLER

Gyşda sagdyn bolaýyn diýseňiz!

Ynsanyň elde edip biljek iň uly baýlygy saglygydyr. Şonuň üçin hem saglygymyzy goramalydyrys. Munuň üçin bolsa lukmanlar ýönekeý emma, örän wajyp birnäçe maslahatlary berýärler. Lukmanlaryň...
SPORT

Dünýä çempionatynda şu gün Maksat Meredow ýaryşar

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyndaky çykyşlary şu gün erkekleriň arasynda 73 kilograma çenli agram derejesinde Maksat Meredowyň çykyşy bilen dowam eder. Biziň...
SPORT

Seýitjan Mirzaýew hem «kiçi» bürünç medal gazandy

Türkmenistanly agyr atletikaçy Seýitjan Mirzaýew Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynda ştangany silterläp galdyrmak boýunça bürünç medala mynasyp boldy. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport...
SPORT

Şu gün dünýä çempionatynda Seýitjan Mirzaýew ýaryşar

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda şu gün biziň ildeşimiz Seýitjan Mirzaýew çykyş eder. Ol 61 kilograma çenli agram derejesiniň «A»...
SPORT

Bägül Berdiýewa dünýä çempionatyndaky çykyşyny ýedinji orunda tamamlady

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 5-nji ýyl talyby Bägül Berdiýewa agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda çykyş edip, zenanlaryň arasynda 49 kilograma çenli agram derejesinde...
SPORT

Arli Çonteý ― Daşkentdäki ilkinji dünýä çempiony

Ata Watan Eserleri
Düýn Daşkent şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ilkinji çempion belli boldy. Erkekleriň arasynda 55 kilograma çenli agram derejesinde gazagystanly Arli Çonteý iki görnüşiň...
SPORT

Türkmenistandan 11 türgen dünýä çempionatyna gatnaşar

Bu gün Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty başlandy.Oňa 74 döwletden 432 türgen gatnaşar. Şolaryň 245-si erkekler, 187-si zenan türgenlerdir. Dünýä çempionatyna...
SPORT

Katarda “2022 FIFA” Dünýä çempionatynyň başlanmagyna az wagt galdy

Kataryň paýtagty Dohada geçirilen dabara bilen 2022-nji ýyldaky “FIFA” dünýä çempionatynyň başlanmagyna az wagt galandygy mälim edildi. Katarda geçiriljek 2022-nji ýyldaky “FIFA” Dünýä çempionatyna taýýarlyk...
SPORT

Türkmen türgenleri Bursada geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

Türkmenistanyň türgenleriniň şu ýylyň 20 ― 21-nji noýabry aralygynda Türkiýäniň Bursa şäheriniň häkimliginiň kömegi bilen Alpagut sport klublarynyň federasiýasy tarapyndan geçiriljek Alpagut boýunça Ýewraziýanyň çempionatyna...