TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täjigistan

Türkmenistanyň Eýrandaky baş konsullygy Nowruz baýramçylygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublkasyndaky (Maşat ş.) Baş konsullygy Eýran tarapynyň çakylygy boýunça Horasan Rezawi welaýatynyň çägindäki Abulkasym Ferdöwsiniň ýadygärlik toplumynda Owganystanyň, Täjigistanyň konsullyklary we bu...

Türkmen ýaş himiýaçylaryň uly üstünligi

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 20-26-sy aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa döwlet uniwersitetiniň gurnamagynda 55-nji Halkara Mendeleýew himiýa olimpiadasy Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýardam bermeginde Halkara ynsanperwer ylymlary ...

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. BMG, Türkiýe we Katar tarapyndan...

Şetdaly agajy  

 Şetdalynyň ösdürilip ýetişdirilýän ýurtlary Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan, Demirgazyk Kawkaz, Moldowa. Özbegistanda şetdaly has köp meýdanda ösdürilip ýetişdirilýär. Şetdalynyň 6 sany görnüşi bolup, esasylary: adaty şetdaly...

6 ýurduň talyplaryna Russiýada okamaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Ýene-de 6 ýurduň talyplaryna Russiýa Federasiýasyna gelip, okamaga rugsat berildi. Bu barada Russiýanyň Ylym we ýokary bilim boýunça ministrligi habar berdi. Ministrligiň habar bermegine görä....

Täjigistanda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Täjigistanda täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Ol tapgyrlaýyn esasda amala aşyrylar. Bu barada ýurduň Prezidenti tarapyndan degişli karara gol çekildi. Bu resminama...

Gazagystan 14 ýurda halkara uçar gatnawlaryny ýola goýdy

Häzirki wagtda Gazagystanyň awiakompaniýasy içerki 45 ugur boýunça öz uçuşlaryny başlatdy. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Gazagystanyň Senagat we infrastruktura ösüş ministrliginiň Raýat awiasiýasy...

Milli Liderimiz Emomali Rahmona gutlag hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň kärdeşi Emomali Rahmony Täjigistan Respublikasynyň prezidenti wezipesine girişmegi bilen gutlap, gutlag hatyny iberdi. Milli Liderimiz gutlag hatynda Täjigistanyň doganlyk halkyna...

Gyrgyz Respublikasy boýunça Bilelikdäki beýannama

Baş Redaktor
Gazagystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Gyrgyzystanda bolup geçen wakalar barada bilelikde beýanat bilen çykyş etdiler. Bu barada “ www.tdh.gov.tm  ” saýty habar berýär. Gazagystan...

«Business Central Asia» žurnalynyň ýene bir sany Türkmenistana bagyşlandy

Ata Watan Eserleri
Hindistanda neşir edilýän «Business Central Asia» žurnalynyň nobatdaky sanynyňtutuşlygyna Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesine bagyşlanmagy bu wakanyň dünýäniň iri metbugat neşirlerinde-de uly gyzyklanma...