TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Eýran

Türkmenistanyň Eýrandaky baş konsullygy Nowruz baýramçylygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublkasyndaky (Maşat ş.) Baş konsullygy Eýran tarapynyň çakylygy boýunça Horasan Rezawi welaýatynyň çägindäki Abulkasym Ferdöwsiniň ýadygärlik toplumynda Owganystanyň, Täjigistanyň konsullyklary we bu...

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. BMG, Türkiýe we Katar tarapyndan...

Filippinler “Sputnik V” sanjymyny bellige aldy

Filippinler döwleti ýurtda gyssagly ulanmak üçin “Sputnik V” koronawirusa garşy sanjymyny tassyklady. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Şeýle hem russiýanyň bu...

GECF :”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tebigy gaz ýakyn geljekde dünýäde iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar. Bu barada Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň( GECF) her ýyl neşir edilýän “GECF...

Eýrandan gelýän tebigy gaz pese gaçdy

Eýrandan Türkiýä iberilýän tebigy gazyň mukdary gündelik şertnamanyň üçden birine çenli azaldy. Eýranyň milli gaz kompaniýasy, “BOTAŞ”-a beren habarnamasynda gazyň mukdarynyň azalmagy üçin tehniki näsazlygy...

Bütindünýä syýahatçylygynyň ýitgisi 3 trillion dollar

Ýewropa Parlamentiniň (EP) prezidenti Deýwid Sassoliniň, Ýaşlar we sport ministri Mehmet Muharrem Kasapoglunyň, şeýle hem 11 ýurduň syýahatçylyk ministrleriniň gatnaşmagynda Bütindünýä Syýahatçylyk Forum Instituty tarapyndan...

Türkmenistanyň serhetlerinde ýük gatnawy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Eýran we Gazagystan bilen serhedindäki gözegçilik-geçiriş nokatlary boýunça ýük awtoulaglary gatnawyna açyk bolmagynda galýar. Ýurduň eksport-import mümkinçiliginiň artdyrylmagy maksady bilen hem-de halkara ýük gatnawlary...

Türkmenistan-Özbegistan-Eýran arasynda ulag hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 12-nji maýynda “Türkmendemirýollary” agentliginde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň demir ýol ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gepleşikleri geçirildi....

Türkmenistanyň we Eýranyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy

vepa
2019-njy ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabada iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarif bilen duşuşyk...