TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

Karambola miwesi

Karambola hemişe gök öwsüp durýan we haýal ösýän gyrymsy agaçdyr. Onuň 5 metre çenli ösýän uzyn we dykyz şahalary bardyr. Bu agajyň ýapraklary duýgur we...

Kastor ýagynyň ähmiýeti

Dürli häsiýetli ýaglar deri we saçlar üçin ajaýyp netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär. Bularyň arasynda (Hindi Bagy) diýip tanalýan kastor agajynyň çigidinden alynýan ýagyň peýdalary hakykatdan...

Injir Tohumunyň ýagy  

Injir tohumy ýagy saçlara ideg üçin örän täsirlidir. Saçlary has güýçli we öwüşgünli görkezýär. Ondaky witaminleriň kömegi bilen gurak saçlaryň çyglylygyny ýokarlandyrýar. Injir tohumy ýagyny...

Ösüşlerde milli bilim ulgamy      

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini...

Äýnekleri dogry saýlap almagyň usullary

Köp adamlar ýaz we tomus aýlarynda yzygiderli ulanýan günlük äýnekleri, belli bir häsiýetleri bolmasa gözüň saglygyna howp salýar. Şol sebäpli, äýnek satyn alanyňyzda göz öňünde...

Gara çaýyň peýdalary

Çaý antioksidant häsiýetleri bilen adam bedenine köp oňyn täsir edip biler. Bu täsirleri barada şu aşakdakylary bellenip geçilýär: Çaý ýürek saglygy üçin peýdaly hasaplanýar. Gara...

Şalyny ösdürip ýetişdirmekligiň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri
Oba hojalyk ekinleri adamyň gündelik durmuşynda ter we gaýtadan işlenen görnüşinde giňden ulanylýar. Şaly ekini hem azyklyk we beýleki maksatlar üçin ulanylýan ekinleriň biridir. Şaly...

Böwürslen – peýdaly gyrymsy agaç

 Ýer ýüzünde gyrymsy agaçlaryň birnäçe görnüşleri duş gelýär. Olaryň biri hem, özüniň tagamly miwesi, jana şypa beriji ýapraklary we kökleri bilen köplere özüni tanadan böwürslen...

Towuk ýumurtgasynyň peýdasy

Oba hojalyk guşlarynyň ýumurtgalary ajaýyp azyklyk önüm hasaplanýar, towuk ýumurtgasyna bolsa berhizlik häsiýet mahsusdyr. Bir ýumurtga iýmitlik ýokumlylygy boýunça takmynan 40 gr ete we 120-150...

7-nji iýun halkara ertirlik güni

Gündelik naharlaryň iň möhümi ertirlikdir. Ertirlik nahary günüň ilkinji naharydyr we bedene günüň dowamynda zerur iýmitleri almaga mümkinçilik berýär. Geçirilen barlaglar, esasanam ösüş döwürinde çagalar...