TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gyrgyzystan

Milli ýygyndymyzyň garşydaşlary 24-nji fewralda belli bolar

Öňümizdäki ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze halkara synag garaşýar. Futbolçylarymyz 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aziýanyň kubogy ― 2023-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer....

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna rugsat...

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. BMG, Türkiýe we Katar tarapyndan...

Mynasyp ýanhemra – “Ak bulut”

Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara baý bolup, ynsanyň kalbynda ajaýyp duýgulary oýarýar. Ýurdumyzyň ösüşli ýollary häzirki wagtda telekeçilik ulgamynda hem ýagty geljegi nazarlap,...

Birža täzelikleri: 34 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Gonkongdan, Maltadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky...

Gazagystan 14 ýurda halkara uçar gatnawlaryny ýola goýdy

Häzirki wagtda Gazagystanyň awiakompaniýasy içerki 45 ugur boýunça öz uçuşlaryny başlatdy. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Gazagystanyň Senagat we infrastruktura ösüş ministrliginiň Raýat awiasiýasy...

“Sputnik V” sanjymy Gyrgyzystanda bellige alyndy

Russiýanyň “COVID-19” ýokanjyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymy Gyrgyzystanda bellige alyndy. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş we durmuş taýdan ösüş ministrliginiň metbugat gullugy habar...

Türkmenistan 850 sany “Kamaz” awtoulagyny satyn aldy

Pandemiýa bilen baglanyşykly çäklendirmelere garamazdan, Türkmenistan 2020-nji ýylda 852 sany “KAMAZ” awtoulagyny satyn aldy. “Finmarket” habar gullugy bu barada “KAMAZ” kompaniýasynyň çärýekleýin hasabatyna salgylanyp berýär....

Gyrgyz Respublikasy boýunça Bilelikdäki beýannama

Baş Redaktor
Gazagystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Gyrgyzystanda bolup geçen wakalar barada bilelikde beýanat bilen çykyş etdiler. Bu barada “ www.tdh.gov.tm  ” saýty habar berýär. Gazagystan...