TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gyrgyz Respublikasy boýunça Bilelikdäki beýannama

Gazagystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Gyrgyzystanda bolup geçen wakalar barada bilelikde beýanat bilen çykyş etdiler. Bu barada “ www.tdh.gov.tm  ” saýty habar berýär.

Gazagystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň Gyrgyz Respublikasyndaky wakalar hakynda Bilelikdäki Beýannamasy

 

Doganlyk Gyrgyzystanda bolup geçýän wakalar bizde uly ynjalyksyzlyk döredýär.

Köpasyrlyk dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, umumy medeni hem-de ruhy gymmatlyklar bilen baglanyşan ýakyn goňşular hökmünde biz Gyrgyzystanyň halkyny şu çylşyrymly günlerde ýurtda parahatçylygy saklamagyň we durnuklylygy dikeltmegiň bähbidine oňa mahsus bolan parasatlylyk görkezmäge çagyrýarys.

Gyrgyzystanyň ähli syýasy partiýalarynyň hem-de jemgyýetçilik toparlarynyň parahatçylygy we asudalygy üpjün etmek, Konstitusiýany hem-de milli kanunçylygy gyşarnyksyz berjaý etmek arkaly ýüze çykan meseleleri çözmek üçin zerur tagallalary etmegine umyt edýäris.

Gyrgyzystanyň abadançylygy sebit howpsuzlygynyň hem-de tutuş Merkezi Aziýanyň durnukly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar.

Biziň ýurtlarymyzyň geçmişi birdir we olar umumy geljegi gurýarlar. Merkezi Aziýanyň halklary taryhyň dowamynda geljekki nesilleriň abadançylygynyň bähbidine berk parahatçylyga, ylalaşyklylyga hem-de döredijilige ymtylmak meýli bilen birleşendir.

Biziň döwletlerimiz umumy maksatlary paýlaşmak bilen, söwda-ykdysady, maýa goýum, ulag-kommunikasiýa we medeni-ynsanperwer, serhetýaka hem-de sebitara gatnaşyklary giňeltmek boýunça sebit hyzmatdaşlygyny işjeň pugtalandyrýarlar.

Merkezi Aziýa raýdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak ýoly bilen öňe gidip, biz Gyrgyzystanyň halkynyň bitewülige, parahat, Garaşsyz ösüşe hem-de rowaçlyga ymtylmasyny hemişe goldarys.

Kyrk gyz gowagy: Ajaýyp wideo şekiller Size garaşýar

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

Ronaldo we Dibala Türkiýä öz kömek goluny uzatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Teswirle