TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Saud Arabystany

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna rugsat...

Haj parzynyň tertibi mälim edildi

Ata Watan Eserleri
Saud Arabystany şu ýyl haj parzyny ýerine ýetirjek ýerli we daşary ýurtly hajy bolmak isleýänler üçin jemi 60 müň adamlyk kwota berilýändigini mälim etdi. Daşary...

Saud Arabystanyndan haj zyýaratynyň beýany

Saud Arabystany şu ýyl haj zyýaratynyň koronawirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen aýratyn saglyk we howpsuzlyk şertleriniň astynda geçiriljekdigini habar berdi. Saud Arabystanynyň Haj we...

Saud Arabystany syýahat çäklendirmesini ýatyrýar

Saud Arabystany koronawirus sebäpli öz raýatlaryna girizilen syýahat çäklendirmesiniň 17-nji maýdan ýatyryljakdygyny habar berdi. Bu barada ýurduň Içeri işler ministrligi habar berýär. Içeri işleriň ministrliginiň...

Saud Arabystany ýene derwezelerini açdy

Saud Arabystany 21-nji dekabrda daşary ýurtlularyň ýurda girmegini wagtlaýyn çäklendiripdi. Ýakynda bolsa ýurduň hökümeti bu çäklendirmeleri ýatyrdy. Indi daşary ýurtlular kesgitlenen talaplara laýyklykda ýurda baryp...

18-nji dekabr – arap diliniň güni

         Dil adamlary özara birleşdirýän, halklary dostlaşdyrýan hem-de adamlaryň arasynda sazlaşykly gatnaşygy saklamaga ýardam berýän möhüm serişdedir. Adamzat döräli bäri, her bir...

Zenanlaryň ilkinji çempionaty

Saud Arabystany Patyşalygynda zenanlaryň arasynda futbol boýunça ilkinji çempionat geçirilýär. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerindäki maglumata görä, şu hepde ýurduň taryhyndaky ilkinji çempionata badalga berildi. Zenanlaryň...

Düýe çapyşyklary täzeden başlaýar

Ata Watan Eserleri
Düýe çapyşyklary Katar döwletiniň ýaşaýjylarynyň halaýan güýmenjeleriniň biridir. Bu düýä çapyşyklary Pars aýlagynda täzeden başlady. Mälim bolşy ýaly, çapyşyklar koronawirus ýokanjy sebäpli fewral aýynda ýatyrylypdy....

Banega “Sewilýa” topary bilen hoşlaşdy

Ispaniýanyň “Sewilýa” toparynyň ýarymgoragçysy Ewer Banega Ýewropa ligasynyň kubogyny gazanandan soňra topardan gidýändigini mälim etdi. “Bütin ömrümi geçiren toparymdan gidýärin, ýöne men bagtly. Öňümizde maksat...

Covid-19: Kliniki synaglaryny Saud Arabystanyda geçirer

Ata Watan Eserleri
Hytaýyň “CanSino” derman kompaniýasy täze koronawirusa (Covid-19) garşy döredilen sanjymynyň kliniki synaglarynyň 3-nji tapgyryny Saud Arabystanynda geçirjekdigini habar berdi. “Clinical Trials Arena” web sahypasyndaky habara...