TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Iordaniýa

Milli ýygyndymyzyň garşydaşlary 24-nji fewralda belli bolar

Öňümizdäki ýylda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysyna täze halkara synag garaşýar. Futbolçylarymyz 2022-nji ýylyň iýun aýynda Aziýanyň kubogy ― 2023-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer....

Rus awiakompaniýalary Türkmenistana uçmaga rugsat aldy

Russiýanyň awiakompaniýalary dünýäniň 19 ýurduna yzygiderli gatnaw amala aşyrmak üçin rugsat aldy. Şeýle ýurtlaryň biri hem Türkmenistan. “orient.tm” internet neşiriniň habaryna görä, “RIA Nowosti” habarlar...

Düýe çapyşyklary täzeden başlaýar

Ata Watan Eserleri
Düýe çapyşyklary Katar döwletiniň ýaşaýjylarynyň halaýan güýmenjeleriniň biridir. Bu düýä çapyşyklary Pars aýlagynda täzeden başlady. Mälim bolşy ýaly, çapyşyklar koronawirus ýokanjy sebäpli fewral aýynda ýatyrylypdy....

Aziýa Kubogy: Toparçalardaky Duşuşyklarynyň Tertibi

vepa
Aziýanyň Kubogyny eýelemek ugurndaky ýaryşyň 7 Ýanwar 2019 senesindäki ýagdaýa görä netijelerini Size ýetirýäris....