TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Owganystan

Türkmenistanyň Eýrandaky baş konsullygy Nowruz baýramçylygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublkasyndaky (Maşat ş.) Baş konsullygy Eýran tarapynyň çakylygy boýunça Horasan Rezawi welaýatynyň çägindäki Abulkasym Ferdöwsiniň ýadygärlik toplumynda Owganystanyň, Täjigistanyň konsullyklary we bu...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişeliň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp,...

«Таliban» hereketiniň Hyrat welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

Baş Redaktor
Düýn ýagny 18-nji awgustda Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki Baş konsuly «Таliban» hereketiniň Hyrat welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habarynda...

Mynasyp ýanhemra – “Ak bulut”

Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara baý bolup, ynsanyň kalbynda ajaýyp duýgulary oýarýar. Ýurdumyzyň ösüşli ýollary häzirki wagtda telekeçilik ulgamynda hem ýagty geljegi nazarlap,...

ECO-93 benzininiň eksporty 2 esseden gowrak artdy

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda ECO-93 söwda belgili benziniň eksporty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2,3 esse ýokarlandy....

Birža täzelikleri: 27 geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň haryt-çig mal biržasyndaky söwdalarda geleşikleriň 27-si baglaşyldy. Gonkongdan, Owganystandan, Özbegistandan gelen işewürler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen...

Geçen hepdäniň birža söwdalary

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna BAE-den, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar...

Türkmenistan bilen Owganystan goşmaça ylalaşyklar baglaşar

“Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudagyny ösdürmegiň 2013 — 2020-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan türkmen elektrik energiýasyny daşary ýurtlara ibermek baradaky meýilnamalary ýerine ýetirmek, şeýle...

ÝB-MA-Owganystan formatynda hyzmatdaşlyk

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň we Ýewropa Bileleşiginiň Daşary syýasat gullugynyň Baş sekretary hanym Helga Şmidiň derejesinde ÝB-MA-Owganystan formatyndaky mejlis...

Hyrat şäherinde «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki Konsullygynda Hyrat we Badhyz welaýatlarynyň türkmen diasporasynyň abraýly wekilleriniň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy...