TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa Bileleşigi

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana 3 ugur boýunça hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň we ministrligiň degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişeliň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp,...

Ýewropa Bileleşiginde bir gezeklik plastik gaplar doly gadagan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan oňa agza döwletlerde mundan beýläk bir gezeklik ulanylýan plastik gaplardan peýdalanmak doly gadagan edildi. Muny ÝB-niň daş töweregi goramak boýunça komissary Wirginiýus...

Ýewropa Bileleşigi çäksiz syýahatçylygyň geografiýasyny giňeldýär

Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşini koronowirus bilen bagly ýaglaýlary durnuklaşan döwletleriň Bilelşige agza döwletlere girmäge hukuk berýän sanawyny giňeltdi. Indi bu sanawa Ýaponiýanyň raýatlary hem goşuldy. Heniz...

ÝTÖB-iň esasy ugry ýyladyşhana toplumlaryna maýa goýmak

Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky (ÝTÖB) Türkmenistanda ýyladyşhana hojalyklarynyň ösdürilmegine maýa goýmagy bankyň esasy wezipeleriniň biri hökmünde kesgitleýär. Bu barada “orient.tm” neşirindäki habarda bellenilip geçilipdir....

Wirusyň «Olimpiýa» ştammynyň ýüze çykmagy mümkin

Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda adam köp bolmagy sebäpli COVID-19 gozgadyjysynyň täze görnüşi ýüze çykyp biler. Bu duýduryş ýapon lukmanlary tarapyndan berildi. «Dürli ýerlerde peýda bolan...

Ýewropa Bileleşigi : Ilçi Diego Ruiz Alonso bilen söhbetdeşlik

Ata Watan Eserleri
Her ýyl 9-nji maý güni Ýewropa Bileleşiginiň güni bellenilýär we ýakynda   Ýewropa Bileleşiginiň  başlangyç nokady hasaplanýan  Şuman Jarnamasynyň 71 ýyllygy bellenildi.  Bu ýyl şeýle hem...

Ýyladyşhana hojalyklary boýunça seminar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky  ýyladyşhana hojalyklarynyň wekillerini 31-nji maýda geçiriljek “Türkmenistanda ýyladyşhana tehnologiýalaryny ösdürmek” atly onlaýn seminara çagyrýar. Bu seminar,...

Ýewropa Bileleşigi tomusda amerikaly syýahatçylary kabul edip başlar

Ýewropa Bileleşigi şu ýylyň tomsundan başlap, koronowirus sanjymyna garşy waksina kabul eden amerikalylara Bileleşige agza döwletlere syýahat etmäge rugsat berer. Bu habary Ýewropanyň derman serişdeleri...

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. BMG, Türkiýe we Katar tarapyndan...