TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

BAE

Birleşen Arap Emirlikler :Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Türkmenistanyň ýakynda halkara uçar gatnawlaryny tapgyrlaýyn açýandygyny, şol döwürde bolsa ilkinji nobatda Germaniýa we Birleşen Arap Emirliklerine uçar gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny hasaba alyp köp sanly...

Global ýylylyga garşy Dubaýdan uçýan gämi

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý Emirligi geljek ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gurnalan Klimat sammitini kabul eder. Häkimiýetler bu sammitde dünýäde ilkinji uçýan “Jet” gämisiniň...

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna rugsat...

6 ýurduň talyplaryna Russiýada okamaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Ýene-de 6 ýurduň talyplaryna Russiýa Federasiýasyna gelip, okamaga rugsat berildi. Bu barada Russiýanyň Ylym we ýokary bilim boýunça ministrligi habar berdi. Ministrligiň habar bermegine görä....

Geçen hepdäniň birža söwdalary

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna BAE-den, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar...

Soňky 30 ýylda ilkinji gezek ýitgi çekdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň “Emirates” awiakompaniýasy pandemiýanyň dünýä syýahatçylygyna edýän täsiri sebäpli 30 ýylyň dowamynda ilkinji gezek çeken ýitgisini mälim etdi. Ýylda 58 million ýolagçy gatnadýan...

Habib soňky tutluşygyny kim bilen geçirer?

Habib Nurmagomedow karýerasyndaky soňky tutluşygyny kanadaly Jorj Sen-Pýer bilen geçirmegi mümkin. Bu barada UFC-niň dolandyryjysy Deýna Uaýt «Twitterdäki» şahsy hasabynda ýazdy. «Konor jogap tutluşygynyň geçirilmegini isleýär....

Dubaýda Mars üçin şäherçe döredildi

Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) Mars planetasyna uýgunlaşmak üçin ýörite şäheriň gurluşygy tamamlanyp barýar. Ol ýerde häzirki wagtda alymlar tarapyndan Marsdaky durmuşy döretmek göz öňünde tutulýar....

Türkmenistan bilen BAE-niň arasynda geňeşmeler geçirildi

2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda sanly wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly DIM-ara geňeşmeleri geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary...

Burj-Halife binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý...