TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Günorta Koreýada

Ahal welaýatynda ýokanç keseller hassahanasy açyldy

Ata Watan Eserleri
Şu gün hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir desgasynyň –  Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda gurlup, ulanmaga berlen 200 orunlyk täze ýokanç...

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp aýdymlary...

Robotlaryň gündelik durmuşymyza ornaşmagy

Ata Watan Eserleri
Ählimiziň bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda tehnologiýalar biziň durmuşymyza içgin ornaşdy. Şolar bilen bir hatarda robotlar belli bir pudaklarda giňden peýdalanylýar. Ynha, hemmämize mälim bolşy ýaly,...