TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gyrgyz Respublikasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy...

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň telefon söhbetdeşlikleri

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Gyrgyz Respublikasynyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow...

YHG-niň 14-nji sammiti onlaýn geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň gurnamagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji ýokary derejedäki sammiti geçirildi. Bu barada Türkiýäniň Prezidentiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. “COVID-19-dan soňky döwürde sebitleýin ykdysady...

Hormatly Prezidentimiz Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Sadyr Japarowa Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz biziň ýurtlarymyzy köpasyrlyk dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň...

Gyrgyz Respublikasynda Prezident saýlawlarynyň netijesi

Gyrgyz Respublikasynda Prezident saýlawlary geçirildi. Berlen sesleriň 98 göteriminiň sanalmagy esasynda ýurduň Prezidenti we premýer-ministri wezipelerini öz ýerine ýetiren Sadyr Japarowyň ýeňiş gazanandygy mälim edildi....

«Business Central Asia» žurnalynyň ýene bir sany Türkmenistana bagyşlandy

Ata Watan Eserleri
Hindistanda neşir edilýän «Business Central Asia» žurnalynyň nobatdaky sanynyňtutuşlygyna Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesine bagyşlanmagy bu wakanyň dünýäniň iri metbugat neşirlerinde-de uly gyzyklanma...

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygy Bişkekde geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Çingiz Aýdarbekow bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikler göni wideoaragatnaşyk arkaly guraldy. Işjeň söhbetdeşligiň barşynda iki...

Daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrleri R.Meredowyň we Ç.Aýdarbekowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda ministrler ikitaraplaýyn we sebitleýin...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Bütindünýä küşt güni döredildi

vepa
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Bütindünýä küşt güni döredildi. Bu akyl paýhas oýunynyň gününiň döredilmeginiň başlangyjy bilen birnäçe döwletler, şol sanda Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan,...