Home Tags Gyrgyz Respublikasy

Tag: Gyrgyz Respublikasy

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň telefon söhbetdeşlikleri

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Gyrgyz Respublikasynyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow...

YHG-niň 14-nji sammiti onlaýn geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň gurnamagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji ýokary derejedäki sammiti geçirildi. Bu barada Türkiýäniň Prezidentiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. “COVID-19-dan soňky döwürde sebitleýin ykdysady...

Hormatly Prezidentimiz Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Sadyr Japarowa Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz biziň ýurtlarymyzy köpasyrlyk dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň...

Gyrgyz Respublikasynda Prezident saýlawlarynyň netijesi

Gyrgyz Respublikasynda Prezident saýlawlary geçirildi. Berlen sesleriň 98 göteriminiň sanalmagy esasynda ýurduň Prezidenti we premýer-ministri wezipelerini öz ýerine ýetiren Sadyr Japarowyň ýeňiş gazanandygy mälim...

«Business Central Asia» žurnalynyň ýene bir sany Türkmenistana bagyşlandy

Hindistanda neşir edilýän «Business Central Asia» žurnalynyň nobatdaky sanynyňtutuşlygyna Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesine bagyşlanmagy bu wakanyň dünýäniň iri metbugat neşirlerinde-de uly...

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygy Bişkekde geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Çingiz Aýdarbekow bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikler göni wideoaragatnaşyk arkaly guraldy. Işjeň söhbetdeşligiň barşynda iki...

Daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrleri R.Meredowyň we Ç.Aýdarbekowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda ministrler ikitaraplaýyn we sebitleýin...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Bütindünýä küşt güni döredildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Bütindünýä küşt güni döredildi. Bu akyl paýhas oýunynyň gününiň döredilmeginiň başlangyjy bilen birnäçe döwletler, şol sanda Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan, Russiýa, Gyrgyz Respublikasy

<> AFK-nyň kubogy ― 2019-a ýeňiş bilen başlady

Şu gün türkmen futbolçylary AFK-nyň kubogy ― 2019 halkara ýaryşyndaky ilkinji duşuşygyny geçirdiler. Milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynyň geçen möwsüminiň kümüş medalçysy ― «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň «Ahal» futbol topary myhmançylykda Gyrgyz Respublikasynyň Oş şäheriniň «Alaý» toparyny 2:1 hasabynda ýeňip, 27-nji fewralda Türkmenistanda geçiriljek