TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Birleşen Milletler Guramasy

Sport saglygymyzyň girewidir

Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara giňişliginde sport ulgamynda alyp barýan syýasatyny we başlangyçlaryny öňe sürmek üçin, şeýle-de bu ugra degişli ýurduň jogapkär edaralarynyň we diplomatik wekilhanalarynyň işini...

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli ylmy maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahatyň...

Turkmenistan bilen Niger Respublikasy diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 22-nji iýunynda Nýu Ýork şäherinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky Hemişelik Wekilhanasynyň edara binasynda Türkmenistan bilen Niger Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak...

Ýurdumyzda çölleşmäge garşy geçirilýän çäreleriň oňyn netijeleri we ähmiýeti

Daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklardan rejeli peýdalanmak, aýratynam ýer we suw baýlyklaryndan netijeli peýdalanmak, ýurduň ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak we rejeli peýdalanmak...

8-nji iýunda bellenilýän aýratyn gün, bütindünýä ummanlar günüdir

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1992-nji ýylda Rio de Janeýro’da geçirilen sammitde karar berlen hem bolsa, resmi taýdan ykrar edilmedik Bütindünýä ummanlar güni, ummanlaryň ýaşaýşa we...

Halkara  delegatlar  güni

Ata Watan Eserleri
Taryhyň sahypalaryny gatlaýan  ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikleriň esasynda ýola goýulýan  halkara gatnaşyklary barha  ösýär we ýygjamlaşýar. Köptaraplaýyn diplomatiýanyň häzirki wagtda barha ösýändiginiň subutnamasy hökmünde global...

UNFPA: iş mümkinçiligi üçin bildiriş

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ilat Gaznasy (UNFPA) aşakdaky ugur üçin boş iş ornuny yglan edýär. Bu barada guramanyň jemgyýetçilik torundaky hasabynda bellenilip geçilýär. Taslama dolandyryjysy...

Türkmenistan BMG-niň edarasynyň düzümine saýlandy

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (ECOSOC) nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistan Gender deňligi meseleleri we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG-niň edarasynyň (BMG-Zenanlar)...

Ösüş we parahatçylyk üçin halkara sport güni

Häzirki wagtda bedenterbiýäniň we sportuň kämilleşmegi, adamyň kuwwatynyň maddy we ruhy taýdan sazlaşykly utgaşmagy netijesinde, adamlaryň  sagdyn durmuş ýörelgesine eýe bolmagy, şeýle hem sport ugry...

Antoniu Guterriş: Türkmenistana yzygiderli tagallalary üçin minnetdarlygymy bildirýärin

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda hyzmatdaşlyk» atly...