TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi

Aýdyň gijeler: Döwre Mynasyp Önümler

Baş Redaktor
Ýurdumyz ähli ugurlardaky ýollarda ösüşli menzilleri nazarlaýar. Halkymyzyň asuda we parahat ýurtda erkana, bagtyýar ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň bolmagyna giň ýol açylýar. Dürli hili tehnika...

Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň desgalary açyldy

Baş Redaktor
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda baky Bitaraplygymyzyň şany 25 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlup, ulanmaga berlen durmuş-medeni maksatly...

Türkmenistanyň çägindäki açylyş dabaralary

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzyň çäginde Medeniýet hepdeliginiň owazly günlerine utgaşyp giden ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli birnäçe açylyş dabaralary geçirildi. Mary welaýatynyň...

«Türkmen aýna önümleri» kärhanasynyň guwandyryjy üstünlikleri

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Gökdepe etrabyndaky «Türkmen aýna önümleri» kärhanasy gysga wagtda pudagyň öňdebaryjy kärhanalarynyň birine öwrüldi. Bu kärhanada gazanylýan öňdebaryjy üstünlikler barada...

«Türkmendemirbetonönümleri» 1-nji aprelde işini bes eder

Ata Watan Eserleri
Bu barada geçen hepdäniň şenbe güni «Türkmenistan» gazetinde çap edilen bildirişde aýdyldy. Şol bildirişde hem görkezilişi ýaly, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi­niň «Türk­men­de­mir­be­to­nö­nüm­le­ri» önüm­çi­lik...