TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

welosiped

Sport täzelikleri: Aziýa ýaşlar boýunça futbol çempionaty Özbegistanda geçiriler

Ispaniýa çempionatynyň 24-nji tapgyrynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Kadis” toparyny kabul etdi. Bu duşuşyk “Barselona” toparynda çykyş edýän ýarymgoragçy Serhiýo Buskets üçin aýratyn duşuşyklaryň biri...

Ilkinji welosipedli tramwaý

Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde ilkinji gezek welosiped tramwaýy işe girizildi. Konýa şäheri merkezden 550 km uzaklykda we iň uzyn welosiped ýoly bilen ýerleşýär. 2023-nji ýyla...

Çagaňyza nähili oýnawaç saýlaýaňyz?

Ata Watan Eserleri
Oýnawaçlar çagalar üçin diňe bir güýmenje däl, ol çaganyň intellektual ösüşine, gylyk-häsiýetleriniň kemala gelmegine täsir edýär. Oýnawaçlar witrinasynda duran oýunjaklar çaganyň ünsüni näçe özüne çekse-de,...

Howpsuz aralygy saklamak üçin welosiped

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Adana şäherinde welosiped dizaýneri, häzriki täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň ýaýran döwründe howpsuz aralygy saklamak üçin köpleriň ünsüni çekýän welosiped ýasady. Ol welosiped sürmek üçin...

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy...

Aşgabat şäherinde Welosiped binasy gurlar

vepa
Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew «Aşgabat şäherinde Welosiped binasyny gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi....