TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Argentina

Filippinler “Sputnik V” sanjymyny bellige aldy

Filippinler döwleti ýurtda gyssagly ulanmak üçin “Sputnik V” koronawirusa garşy sanjymyny tassyklady. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Şeýle hem russiýanyň bu...

Rus sanjymy Türkiýede öndüriler

Ata Watan Eserleri
Göni maýa goýumlaryň rus gaznasy “Sputnik V” sanjymynyň Türkiýede öndürilmegi babatda türk kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu barada rus we türk metbugat gulluklary habar berýär....

Iň gowy milli çempionat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň jemi boýunça Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS), milli futbol çempionatlaryň sanawyny çykardy. Guramanyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli futbol çempionatlaryň...

Oksforduň sanjymyny tassyklan ýene-de bir döwlet

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistan Oksford uniwersitetiniň “AstraZeneca” britan-şwed kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen täze görnüşli koronawirusa garşy sanjymyny tassyklan ýurtlaryň biri...

Öňki derwezeçi ― Prezidentlige dalaşgär

Öňki derwezeçi Hose Luis Çilawert Paragwaýda 2023-nji ýylda geçiriljek Prezident saýlawlaryna öz dalaşgärligini goýdy. 55 ýaşly Çilawert bu barada şahsy «Twitter» hasabynda saýlaw mahabatyny ýerleşdirmek bilen habar berdi. «Çila ― Prezident 2023. Men paragwaýlydygyma...

Dünýä çempionatynyň unudylmaýan wakasy:  “Taňrynyň eli”

Ata Watan Eserleri
Futbol boýunça dünýä çempionatlary unudylmaýan köp sanly wakalara baý bolýar. Şolaryň biri hem 1986-njy ýylda Meksikada geçirilen dünýä çempionatydyr. Bu çempionat dünýä futbolynyň taryhynyň sahypalarynda...

Messi we Suares Ronaldonyň rekordyny gaýtalady

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň hüjümçisi Lionel Messi bilen Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparynyň hüjümçisi  Luis Suares özleriniň milli ýygyndylarynyň düzüminde tapawutlandylar. Messi Argentinanyň milli ýygyndysy bilen Ekwadoryň...

Şadyýan Tereziler kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama Tereziler (Mizan, 24.09 —23.10) “diplomat”, çeper dilli we akyllydyr. Halaýan reňki — gök. Üstünlik getirýän daşy ýakutdyr. Güli — bägüldir. Bu ýyldyzyň astynda...

Onlaýn Söwdanyň Türkmenistan nusgasy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda onlaýn söwdanyň ösüşi barada Agageldi Italmazowyň “Türkmenistan” gazetinde neşir edilen “Onlaýn söwda: gapyda kabul ediň!” atly makalasynda mysallar bilen görkezilýär. Bu gyzykly we peýdaly...