TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ABŞ-nyň

ABŞ-nyň ösüş agentligi (Usaid) Daşkentde zenanlaryň Sammitini geçirýär

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) “Zenanlar söwdada: Merkezi Aziýada aýallar üçin kynçylyklar we mümkinçilikler. Iň oňat tejribeler” atly ikinji sebitleýin zenanlar sammitini 2022-nji ýylyň 21-nji...

Türkmenistan üçin Owganystandaky parahatçylygyň esasy 3 ugry

Ata Watan Eserleri
Daşkentde “Owganystan: howpsuzlyk we ykdysady ösüş” atly halkara maslahat geçirildi. Forumyň işine resmi wekiliýetler, alymlar we ylmy barlagçylar, Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň, şol sanda Merkezi Aziýanyň...

USAID Türkmen senetçilik önümleriniň dünýä derejesinde satylmagyna ýol açýar

Türkmenistan, Aşgabat, 2022-nji ýylyň 5-nji marty – Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) ýerli “Orlan” kompaniýasy bilen bilelikde “Handmade Exports 2021” (HME) startap inkubator maksatnamasynyň soňky çäresini...

“SpaceX” kosmosa ýene 49 hemra iberýär

ABŞ-nyň howa giňişligi “SpaceX” 49 sany “Starlink” hemrasyny kosmosa alyp barýan iki basgançakly “Falcon 9” raketasynyň öz wezipesini üstünlikli ýerine ýetirenden soň Florida ştatynyň Atlantik...

Uçarmanlar ýolagçylara hyzmat edýär

Ata Watan Eserleri
Islandiýanyň “Icelandair” awiasiýa kompaniýasy koronawirus ýokanjy sebäpli emele gelen ykdysady kynçylyklary aradan aýyrmak üçin üýtgeşik usuly amala aşyrýarlar. Kompaniýa uçarda ýolagçylara hyzmat edýän uçar beletlerini...

Garward uniwersiteti: Ähli sapaklar onlaýn

ABŞ-da ýerleşýän Garward uniwersiteti geljek ýyl ähli okuw sapaklaryny onlaýn ýagdaýda geçirjekdigini habar berdi. Garward uniwersiteti indiki okuw ýylynda ähli sapaklaryň internet arkaly onlaýn ýagdaýda...

Ösümlikleriň ösüşine sazyň täsiri

Ösümlikler janly tebigatyň aýrylmaz bir bölegi. Sebäbi zerur iýmit çeşmesi bolup, ösümliklersiz ýaşaýşy göz öňüne getirmek mümkin däl. Şol sebäpden häzirki döwürde ösümlikleri içgin öwrenmek...