TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ispaniýa

Täze “Superliga” döredildi

Angliýanyň, Italiýanyň we Ispaniýanyň iň gowy toparlary, ýagny jemi 12 topar “Real Madrid” toparynyň prezidenti Florentino Peresiň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa “Super liga” çempionatynyň döredilendigini barada habar...

Sanjymyň ady üýtgedildi

Iňlis-şwed derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” koronawirus sanjymy indi “Wakszewriýa” diýip atlandyrylar. Bu barada Ýewropa derman serişdeleri gullugy (EMA) habar berýär. Şeýle hem Şwesiýanyň lukmançylyk...

Sport täzelikleri: Aziýa ýaşlar boýunça futbol çempionaty Özbegistanda geçiriler

Ispaniýa çempionatynyň 24-nji tapgyrynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Kadis” toparyny kabul etdi. Bu duşuşyk “Barselona” toparynda çykyş edýän ýarymgoragçy Serhiýo Buskets üçin aýratyn duşuşyklaryň biri...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

Ýewropada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
27-nji dekabrda Ýewropa bileleşigi koronawirus keseline garşy köpçülikleýin sanjym geçiriş çäresini başlatdy diýip, “Reuters” habar gullugyna habar berýär. 26-njy dekabrda Ýewropa ýurtlarynda sanjyma badalga berilmeginiň...

Poçettino “PSŽ”-niň täze tälimçisi

“PSŽ” futbol topary ýaňy-ýakynda 2018-nji ýyldan bäri toparyň tälimçi wezipesini ýerine ýetirip gelen Tomas Tuhel bilen hoşlaşypdy. Käbir köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä,...

Öňki derwezeçi ― Prezidentlige dalaşgär

Öňki derwezeçi Hose Luis Çilawert Paragwaýda 2023-nji ýylda geçiriljek Prezident saýlawlaryna öz dalaşgärligini goýdy. 55 ýaşly Çilawert bu barada şahsy «Twitter» hasabynda saýlaw mahabatyny ýerleşdirmek bilen habar berdi. «Çila ― Prezident 2023. Men paragwaýlydygyma...

Ýewropa hem sanjyma başlamakçy

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň sekiz ýurdunyň saglyk ministrleri bilelikde beýanat berdiler. Bu sekiz ýurt koronawirusa garşy sanjym kampaniýasyna başlar. Ýurtlar koronawirusa garşy sanjymy bile başlap, şeýle hem bilelikde...

Ýylyň ökde futbolçylary

Şweýsariýanyň döwlet telewideniýesi “RTS”-iň Ženewa şäherindäki studiýasynda geçirilen dabarada, UEFA Çempionlar ligasynda 2020-2021 futbol möwsüminiň toparlaýyn tapgyra gatnaşmak üçin toparlaryň atlary kesgitlendi, şeýle hem geçen...

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama  Kowus (Keman 23.11—21.12) döredijilikli, erkli ýyldyzdyr.  Halaýan reňki mawy. Üstünlik getirýän daşy — topaz. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar “liderler”. Elmydama öwrenmeklige ymtylýar, hereketli...