TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dubaýdaky howuz rekordlar kitabynda

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki “Address Beach Resort” binasynyň üçegindäki adaty bolmadyk açyk howuz Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suwda ýüzülýän bu howuz 300 metr beýilikde guruldy. Dünýäde mundan ozal, şeýle belentlikde howuz gurulmandyr. Howuzyň meýdany takmynan 560 inedördül metr bolup, ony “asman kölüne” meňzedýärler.  Howuzyň has çuň ýeri bolsa 1,2 metre barabar bolup durýar. Binanyň 77-nji gatyň üçeginde ýerleşen bu howuz şäheriň we Pars aýlagynyň esasy gözel ýerleri bolan panoramaly görnüşler peýda bolýar. “Address Beach Resort” binasy 1-den 13-e çenli we 63-den 77-e çenli köprüler arkaly “Addres Beach” rezidensiýalaryna birikdirilen ekiz diňleriň biridir. Binada myhmanhana otaglary we kaşaň otaglar hem ýerleşýär.

Ahyrsoňy öz uçuşyny amala aşyrdy

 

Ýene-de okaň

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Maýmyn mama keseliniň ady üýtgedildi

Daşoguz welaýatyna syýahat otlusy guraldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle