TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

telekeçiler

Telekeçiler birža söwdalaryna gatnaşmazdan eksport edip biler

Baş Redaktor
Döwlet  eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslar we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler bellenen kada laýyklykda harytlary eksport etmek...

Bitaraplyga bagyşlanan halkara sergiler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisi öz işine başlady. Bu sergi Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Söwda-senagat...

Iň köp aýlykly sungat ussatlary

Dünýäniň iň söýgüli meşhurlarynyň käbirleri, modadan başlap, güýmenje, moda we gözellik ýaly pudaklarda döreden kompaniýalarynda uly üstünlikler gazanyp, telekeçilere öwrülýärler. “OLBG” kompaniýasy markalaryna eýe bolan...

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Baş Redaktor
Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri bilen...

Merkezi Aziýa sebitiniň telekeçileri üçin onlaýn okuw

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 1-5-nji iýuny aralygynda «ýaş telekeçiler üçin onlaýn mekdep» atly gysga wagtlyk okuw geçirilýär. Bu okuwlar ýaş we gyzyklanma bildirýän telekeçiler üçin niýetlendi. Bu...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň mejlisi geçirildi

vepa
2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Wengriýanyň Budapeşt şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki döwletiň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň...

Wengriýanyň Ilçisi Türkmenistanyň DIM-de kabul edildi

vepa
2019-njy ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Wengriýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.)...

Türkmenistanda ses bermek dowam edýär

vepa
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 53,41% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň 54-nji “Baýdak” saýlaw okrugynda – 56,56%, 106-njy “Wekil”...

Türkmenistanda saýlawlar geçirilýär

vepa
Bugün Türkmenistanda möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka — Mejlisiň çykyp giden deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň agzalarynyň hem-de Geňeş agzalarynyň aýry-aýry okruglar boýunça saýlawlary geçirilýär....

Hiç Haçan Ýeke Naharlanmaň

vepa
Keýt Ferrassiniň "Hiç haçan ýeke naharlanmaň" eseri "Biznes reklama" gazetinde dowamly çap edildi. Terjime eden Seýitmyrat Geldiýew. Türkmen okyjylaryň arasynda bu esere bolan uly gyzyklanmany...