TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistana 3 ugur boýunça hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň we ministrligiň degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

USAID WE EBRD pes uglerodly geljek üçin Memoranduma gol çekdiler

1-nji iýun 2022 ý., Almata, Gazagystan – Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Guramasy (USAID) we Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Banky (EBRD) bilelikde Merkezi Aziýa ýurtlarynda elektroenergetika...

Marsda suw barmy?

Ata Watan Eserleri
Goňşy planetamyz Mars soňky ýyllarda tehnologiýa milliarderi Ilon Maskyň üstünlikleri we alymlar tarapyndan guralan missiýalar sebäpli gün tertibinde gelmegini dowam etdirýär. Gyzyl planetada suwuň barlygy...

Bill Geýtsden arassa energiýa üçin 15 milliard dollar maýa goýumy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts tarapyndan goldanýan hususy jemgyýetçilik gaznasy bolan “Breakthrough Energy Catalyst” ABŞ, Angliýa we Ýewropa Bileleşigi boýunça arassa energiýa tehnologiýa taslamalaryna 15...

Türkmenistan we BMG-niň Ilat Gaznasy gatnaşyklary pugtalandyrýar

Ata Watan Eserleri
Şu gün, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň...

ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekiliniň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri
Şu gün, 10-njy dekabrda Türkmenistanyň DIM-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygynyň, durnuklylygyň we ösüşiň...

Ekiz çagalaryň dünýä rekordy

Dünýäde ekiz çagalaryň dogluş derejesi ähli taryhy rekordlary goýýar. Bu barada “Human Reproduction” atly žurnal tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesi subutnama edýär. Alymlaryň aýtmagyna görä, häzirki...

4 müň 500 dollarlyk ulaga uly isleg

Amerikanyň “General Motors” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny alyp barýan Hytaýyň “SAIC” kompaniýasy özüniň öndüren “Hong Guang Mini” elektroulagyny satuwa çykardy. Onuň satuwy ýanwar aýynda “Tesla” kompaniýasyndan...

Kosmos maksatnamasyna gönükdirilýän serişdeler

Häzirki wagtda kosmos pudagy dünýäde köp agzalýan mowzuklaryň biri hasaplanylýar. Indi halkara kosmosa bekedine gitmek üçin ýörite syýahat hem gurnalýar. Halkara kosmos bekedi bilen bäş...

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Ata Watan Eserleri
Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu waksinalaryň...