Marsda “Perseverance” bozuldy

“NASA”-nyň Mars gözlegçisi “Perseverance” kosmos ulagy heläkçilige uçrady. Gyzyl planetada gaýa nusgalaryny ýygnýan “Perseverance”-iň nusgalaryny saklaýan ýerinde daşlar ýygnandy. “Perseverance” 2021-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri, Marsda nusgalary ýygnaýar. Amerikan kosmos we awiasiýa administrasiýasy (NASA) tarapyndan Marsa iberilen “Perseverance” atly kosmiki gämi gaýalaryň nusgalaryny ýygnaýarka döwüldi. Mesele gaty ýönekeý bolsa-da, ulagyň birnäçe million kilometr uzaklykda bolmagy çözgüdi kynlaşdyrýar. Meýilleşdirilişi ýaly gaýa nusgalaryny ýygnap, tutanýerlilik girelgesinde käbir pyçaklar dykylan mahaly, gaýalary bedenine çekdi. Bu ulagyň işleýşini çäklendirýärdi. ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos gullugy (NASA) 1-nji sentýabrda “Roverden” alnan maglumatlaryň Marsdan ilkinji gaýa nusgasynyň üstünlikli alnandygyny görkezipdi. Nusgalar alymlara ulagyň ýere gaýdyp geleninden soň milliardlarça ýyl ozal gyzyl planetada ýaşaýşyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaga kömek eder diýlip garaşylýar. Kaliforniýadaky “NASA”-nyň “Jet Propulsion” tejribehanasynda gurlan we plutonium ýangyjy bilen işleýän “Perseverance rover”, 2020-nji ýylyň 30-njy iýulynda işe başlanyndan 7 aý soň, 18-nji fewralda Marsa gondy.

Marsa iberilen ulaglaryň arasynda iň ösen tehnologiki aýratynlyklara eýe bolan Gyzyl Planetada “Perseverance”-iň täze wezipesini durmuşa geçirmek üçin 2,4 milliard dollar infrastruktura we ulagy dolandyrmak işlerine, gonmaga mümkinçilik berýän ulgam üçin 300 million dollar sarp edildi. Geçen aý, “Perseverance” -iň Marsdan nusga almak üçin ilkinji synanyşygy şowsuz boldy, şonuň üçin “NASA” täze teswirnama düzüpdi. Adam tarapyndan ýasalan zat, 2021-nji ýylyň 18-nji fewralynda ilkinji gezek başga bir Marsyň üstüne gondy. “Perseverance”, gyzyl Planeta ugrundaky 100-nji Mars gününi tamamlady. Birinji günden başlap, erjellik bilen işleýän “Perseverance” planetadaky mikrobiologiki durmuşyň yzlaryny gözleýär. 6-njy aprelde “Mars Explorer” giň burçly linzany ulanyp ilkinji selfisini aldy. Selfi aslynda 62 dürli çarçuwadan durýar. Bu meýdançalar ilki ýere iberilip, soňra bu ýerde birleşdirildi. “Perseverance” bedeniniň içinde ýerleşdirilen “Ingenuity” dikuçaryny Marsyň ýüzüne goýdy. 1.8 kilogramlyk dikuçar uçýan ulaglaryň pes dykyzlykly Mars atmosferasyna iberilmegi üçin görelde bolar. 19-njy aprelde ýer ýüzünde görkezilende, “Ingenuity” başga bir planetada uçup, adam tarapyndan döredilen ilkinji zat boldy. Uçuş birnäçe gezek yza süýşürildi, ýöne bary-ýogy birnäçe sekundyň dowamynda bolup geçdi. “Ingenuity” bu synag uçuşynda ýerden üç metr ýokarlandy we gondy.

“Ingenuity”, ikinji uçuşda Marsyň ilkinji sapar howadan suratyny hem aldy. “Ingenuity” üçünji uçuşyny amala aşyranda, özüni Gyzyl Planeta geçirýän “Perseverance”-i surata aldy.

 

Beýik Britaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

 ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar